TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Aktywizacja zawodowa i społeczna dla mieszkańców

Aktywizacja zawodowa i społeczna dla mieszkańców

„Klub Integracji Społecznej na terenie subregionu tarnowskiego”, to projekt realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego wspólnie z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest aktywne włączenie 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu subregionu tarnowskiego, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez Klub Integracji Społecznej. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., a jego beneficjentami mogą zostać mieszkańcy Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe warunki:

Kryteria obowiązkowe:

a) osoby zamieszkujące miasto Tarnów, powiat: Tarnowski, Brzeski lub Dąbrowski;
b) osoby pozostające bez zatrudnienia – osoba bierna zawodowo lub bezrobotna;
c) osoby w wieku aktywności zawodowej 15-64 lat;
d) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoba niepełnosprawna, która
w pierwszej kolejności wymaga aktywizacji społecznej a w szczególności:

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego/ osoby wykluczone z powodu więcej niż 1 przesłanki;
 • osoby z niepełnosprawnościami: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • Poradnictwo zawodowe – 70 osób;
 • Poradnictwo psychologiczne – minimum 50 osób;
 • Zajęcia psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej – minimum 50 osób;
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – minimum 50 osób;
 • Pośrednictwo pracy – minimum 70 osób;
 • Szkolenia zawodowe – minimum 24 osoby;
 • Staże zawodowe – minimum 60 osób;
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – minimum 60 osób;
 • Praca metodą zatrudnienia wspieranego – minimum 70 osób.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu, stypendium za staż w kwocie 1280 zł brutto (staże trwające od 3 do 6 miesięcy), stypendia za szkolenia zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Krakowska 13, tel. 14 656 28 00 wew. 16, e-mail: kst@fundacjatarnowskiego.pl