TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Ważny komunikat dla przedsiębiorców

Ważny komunikat dla przedsiębiorców

Z dniem 24 stycznia 2018 r. utworzony został rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej rejestr) (Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. M.P. z 2018 r., poz. 118). Rejestry są prowadzone przez marszałków województw. 

Marszałek województwa na wniosek podmiotu lub z urzędu dokonuje wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zawiadamia podmiot o aktywacji konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta. Podmioty zobowiązane do wpisu do rejestru mogą prowadzić działalność wyłącznie po dokonaniu tego wpisu. Podmioty wpisywane do rejestru na wniosek, które prowadziły działalność przed powstaniem rejestru i zamierzają ją dalej prowadzić, obowiązane są do złożenia wniosku o wpis w terminie 6 miesięcy od daty powstania rejestru, tj. do 24 lipca 2018 r.

Art. 50 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 21) określa podmioty obowiązane do złożenia wniosku o wpisu do rejestru. Najliczniejszą grupę objętych tym zobowiązaniem stanowić będą wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów) oraz uprawnieni do transportu odpadów.

Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru.

Informacje na temat składania wniosków, wpisu do rejestru i wymaganych dodatkowych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.malopolska.pl/rejestr

Podmioty prowadzące działalność z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) przed powstaniem rejestru, nie prowadzące innej działalności, obowiązane do uzyskania wpisu do rejestru (art. 84 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) nie składają wniosku o wpis do rejestru, natomiast mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, w terminie do 28 lutego 2018 r.