TARNÓW / Biznes / Fundusze dla przedsiębiorców

Fundusze dla przedsiębiorców

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego ul. Mickiewicza 6, pok. 116;  tel. 14 68 82 820

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Pooddziałanie Zadanie Beneficjent Nabór Instytucja
  Oś III Przedsiębiorcza Małopolska      
3.4.3  Dotacje dla MŚP - Wczesna Faza Rozwoju Dotacje dla MŚP A.Wdrożenia  wyników prac B+R  przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce mikro-, małe i średnie  przedsiebiorstwa działające na rynku  nie dłużej niż 24  m-ce IV Kw.2016 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
3.4.4 Dotacje dla MŚP A. wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące. IV kw. 2016 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
3.4.5.Bony na doradztwo A.bon na specjalistyczne doradztwo mikro-, małe i średnie  przedsiebiorstwa działające na rynku  nie dłużej niż 24  m-ce IV Kw. 2016 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
  VI Dziedzictwo Regionalne      
6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne  i turystyczne  otoczenia  zbiorników wodnych A.rozwój infrastruktury  turystycznej  i rekreacyjnej  w otoczeniu zbiorników wodnych Przedsiębiorstwa IV Kw. 2016 Zarząd Województwa Małopolskiego
  VIII RYNEK PRACY      
8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców A. programy przekwalifikowania
pracowników przygotowujące do
kontynuowania pracy na innych lub
zmodyfikowanych/ zmodernizowanych
stanowiskach
o mniejszym obciążeniu dla zdrowia
Przedsiębiorstwa,Instytucje Otoczenia Biznesu, Partnerzty społeczni i gospodarczy, Organizacje pozarządowe IV kw. 2016 Wojewódzki Urząd Pracy
  X WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE      
10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych B. rozszerzenie  oferty  dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego Wszystkie Podmioty z wyłączeniem osób fizycznych( nie dotyczy osób prowadzących  działalność oświatową   na podstawie  przepisów odrębnych) IV Kw.2016 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
10.2.4.Kształcenie zawodowe  osób dorosłych A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia
B. działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji
Wszystkie Podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących  działalność oświatową   na podstawie  przepisów odrębnych) IV Kw.2016 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Pooddziałanie Zadanie Beneficjent Nabór Instytucja
1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” W ramach przedmiotowego konkursu dotacje będą przyznawane na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. MŚP realizujący projekty w  regionach słabiej rozwiniętych Od 01.09.2016 – 30.12.2016 Narodowe Centrum Badań i Rozowju
1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” W ramach przedmiotowego konkursu dotacje będą przyznawane na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Duże Przedsiębiorstwa 0d 01.06.2016 – 30.12.2016 Narodowe Centrum Badań i Rozowju
1.2. Sektrorowe programy B+R. Projekty  B+R realizowane w ramach programu  sektorowego INNOTABOR,INNOMOTO,PBSE Programy sektorowe służą realizacji  dużych  przedsiewzięć B+R, instotnych dla rozowju poszczególnych branż/sektorów  gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych  specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiebiorczego odkrywania. Przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw III -   IV Kw. 2016 Narodowe Centrum Badań i Rozowju
2.3.1Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP Wsparcie udzielane jest w celu  zewiękdzenia dostępności specjalistycznch, wysokiej jakości  proinowacyjnych usług , powiązanych  z krajowycmi inteligentnymi przez akredytowane  Ośrodki Innowacji Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 04.11 2016 – 31.03.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój Wsparcie udzielane na finansowanie usług  dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw rezlizowanych przez jednostkę  naukową, przyczyniających się do rozowju  ich produktów (wyrobów i usług). Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 6.06.2016- 30.01.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój Wsparcie będą udzuelana na pokrycie kosztów związanych z  uzyskaniem  i rezalizacją  ochrony praw własności przemysłowej. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa  18.07.2016 - 20.01.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Poddziałanie  3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępnie do rynku kapitałowego - 4 Stock Wsparcie proejktów, mających na celu  przygotowanie  niezbednej  dokumentacji  do pozyskiwania  zewnętrzynych, źródeł finansowania o charatkerze  udziałowym i dłużnym , w celu wprowadzenia zmian produktowych  lub technologicznych o charakterze innowacyjnym. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 21.11.2016 - 20.11.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
3.3.3. Wsparcie MŚP w   promocji marek produktowych  - Go to Brand Wsparcie  przedsiębiorstw  uczestniczacych w branżowych  proggramach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 14.11.2016 – 16.12. 2016 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Pooddziałanie Zadanie Beneficjent Nabór Instytucja
1.1. Wyeliminowanie terytorialnych  różnic w możliwości dostępu do  szerokopasmowego internetu  o wysokich przepustowościach Projekty dotyczące zapewnienia możliwośic dostępu  do szetokopasmowego internetu  o wysokich przepustowościach Przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). IV kw. 2016 Centrum Projektów Polska Cyfrowa
2.1 Wyeliminiowanie terytorialnych  różnic  w możliwości  dostępu do szerokopasmowego  internetu  o wysokich  przepustowościach projekty dotyczące zapewnienia możliwośic dostępu  do szetokopasmowego jednostki administracji rządowej, podmioty
podległe jednostkom administracji rządowej lub
przez nie nadzorowane (z wyłączeniem
podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni
partnerzy),
sądy i jednostki prokuratury,
partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi
powyżej wnioskodawcami,
partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami
pozarządowymi, jednostkami naukowymi,
uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla
których podmiotem tworzącym jest minister lub
publiczna uczelnia medyczna
III Kw. 2016 Centrum Projektów Polska Cyfrowa
2.3.1 Cyfrowa usostępnienie  informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnyh  i zasobów nauki Cyfrowe  udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych centralne jednostki administracji rządowej oraz
jednostki im podległe lub przez nie
nadzorowane, w tym jednostki administracji
niezespolonej (dla których wnioskodawcą musibyć pełniący zwierzchnictwo odpowiedni
minister lub centralny organ administracji
rządowej) oraz partnerstwa urzędów
wojewódzkich,
jednostki naukowe oraz uczelnie,
partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi
powyżej wnioskodawcami,
partnerstwa ww. podmiotów z
przedsiębiorstwami lub organizacjami
pozarządowymi.
III Kw. 2016 Centrum Projektów Polska Cyfrowa
2.3.1 Cyfrowa usostępnienie  informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnyh  i zasobów nauki Cyfrowe udostępniania zasobów nauki centralne jednostki administracji rządowej oraz
jednostki im podległe lub przez nie
nadzorowane, w tym jednostki administracji
niezespolonej (dla których wnioskodawcą musibyć pełniący zwierzchnictwo odpowiedni
minister lub centralny organ administracji
rządowej) oraz partnerstwa urzędów
wojewódzkich,
jednostki naukowe oraz uczelnie,
partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi
powyżej wnioskodawcami,
partnerstwa ww. podmiotów z
przedsiębiorstwami lub organizacjami
pozarządowymi.
III Kw. 2016 Centrum Projektów Polska Cyfrowa