TARNÓW / Biznes / Strefa przedsiębiorcy / Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej - kroki

tel. 14 68 82 802 - bezpośrednia informacja na temat rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Tarnowa.

 

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na wniosku CEIDG-1

 

Złóż wniosek przez Internet 
Serwis umożliwia różne formy potwierdzenia zawartości formularza. Najszybszą, o natychmiastowym skutku prawnym, jest forma elektroniczna. Jeśli nie możesz podpisać formularza elektronicznie, każdy wniosek w ciągu 7 dni należy potwierdzić w Urzędzie Miasta (Gminy).

 

 

 

lub złóż wniosek w Urzędzie Miasta Tarnowa

 

 

(stanowi on jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS/GUS oraz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego)

 

* Pełnomocnictwo do reprezentowania przed wszelkimi urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności do załatwienia w organie ewidencyjnym spraw związanych z aktualizacją wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (pobierz wzór pełnomocnictwa w doc).

 

 

2. Nadanie numeru REGON

Urząd Miasta Tarnowa
Wydział Rozwoju Gospodarczego

lub

Urząd Statystyczny w Krakowie
Oddział w Tarnowie

 

3. Zgłoszenie do opodatkowania podatkiem VAT
(jeśli dotyczy)

I Urząd Skarbowy w Tarnowie

II Urząd Skarbowy w Tarnowie

 

4. Wyrobienie pieczątki

 

5. Założenie konta w banku

 

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
(zgłoszenie do odpowiednich ubezpieczeń)

ZUS oddział w Tarnowie

 

7. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tarnowie

(jeżeli firma prowadzi działalność w zakresie żywienia oraz usług osobistych dla ludności)

 

8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
(jeżeli wymagany jest nadzór i kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Ideą e PUAP-u jest między innymi ułatwienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a Urzędem.

www.epuap.gov.pl

 

 

 

 

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

www.epuap.gov.pl

 

Podpis kwalifikowany

Podpis kwalifikowany jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną.
Podpis elektroniczny musi być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.

link do serwisu

 

______________________________________________________________________

 

Przeglądarka PKD
Polska Klasyfikacji Działalności (PKD) - jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem rodzajów działalności gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze.

link do serwisu

 

Przeglądarka REGON

Dziewięciocyfrowy identyfikator nadawany jest firmie, a nie przedsiębiorcy, więc każda spółka posiada tylko jeden taki numer.

http://www.stat.gov.pl/regon/

 

Ministerstwo Gospodarki

Jeżeli po 1 stycznia 2008 r. nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Twój wpis jest nieaktualny! Zgłoś się jak najszybciej w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 pok. 222.

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce