Zasady postępowania w stosunku do osób, którym wypowiedziano najem z powodu zaległości w regulowaniu należności z tytułu najmu

Zgodnie z § 20 Uchwały Nr XXXIV/452/2009  Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa (Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2014 r.  poz. 3652 – z późn. zm.).

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, z osobą której wypowiedziano najem z powodu zaległości w regulowaniu należności z tytułu najmu możliwe jest w przypadku, gdy osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1) uregulowała w całości zadłużenie wynikające ze zwłoki w zapłacie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego i opłat niezależnych od właściciela, naliczonych odsetek oraz kosztów procesu i egzekucji,

2) nadal zamieszkuje w tym lokalu,

3) jest członkami gospodarstwa domowego, w którym średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego, w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o ponowne zawarcie umowy najmu, nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 225 % w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Warunkiem ponownego zawarcia umowy najmu jest wpłacenie przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości sześciokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.

Wszelkie informacje dotyczące ponownego zawierania umów najmu z osobami, którym wypowiedziano najem z uwagi na zaległości w opłatach  wynikających z tytułu najmu można uzyskać w Wydziale Mieszkalnictwa przy ul. Nowej 4 pok. 317 (tel. 014 6882717) gdzie  można pobrać i złożyć  stosowny wniosek.                

Załączniki:

Wniosek o przywrócenie tytułu prawnego.doc (81,9 kB)
Druk zaświadczenia o dochodach.doc (37,4 kB)

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja