TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Uczeń zdolny i uczeń o specjalnych wymaganiach edukacyjnych ma w tarnowskich szkołach swoje ważne miejsce

Uczeń zdolny i uczeń o specjalnych wymaganiach edukacyjnych ma w tarnowskich szkołach swoje ważne miejsce

W mijającym roku szkolnym uczniowie najzdolniejsi oraz ci, którzy wymagają dodatkowego wsparcia edukacyjnego, skorzystali w tarnowskich szkołach z wielu zajęć uzupełniających. Wszystko po to by zabezpieczyć ich szczególne wymagania szkolne. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

„Zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych”

Umowa z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Tarnowie na zajęcia z matematyki, chemii, fizyki, i informatyki dla uzdolnionej młodzieży (największa popularność: matematyka i chemia) - 528 godzin, 303 uczniów; koszt: 44 080 zł.

 

„Stypendia dla najzdolniejszych”- 97 stypendiów dla uczniów, po 2 000 zł; kwota: 191 500 tys. (2 stypendia w wysokości 400 i 1100 zł).

 

Uczeń o specjalnych wymaganiach edukacyjnych

Z zajęć wczesnego wspomagania dziecka w rozwoju skorzystało w 2009/10 r. 43 dzieci w wieku od 2 do 6 lat (2008 – 38). Wydano 157 skierowań do nauczania indywidualnego w szkołach masowych (wzrost) + 28 w SOSW (wzrost).

Oddziały integracyjne W 2009 r. rozpatrywano 86 spraw dot. skierowań do oddziałów integracyjnych w Tarnowie, wydano 62 skierowania. Spadek oddziałów integracyjnych w 2009 r. – 47 (2008 – 53), spadek liczby uczniów w tych oddz. – 225+ 6 w SP 14 bez oddz. Integr. (2008 – 240) - między innymi całkowite wygaśnięcie G Nr 3 z oddziałami integracyjnymi. Brak klas terapeutycznych i wyrównawczych (2008 – odpowiednio 2 i 1). W roku szkolnym 2010/2011 utworzenie XX LO z Oddziałami Integracyjnymi. W ten sposób na każdym poziomie wiekowym mamy w T. minimum po 2 szkoły z oddz. integracyjnymi (SP – 3, G – 2, SPG -2), co daje możliwość wyboru. Realizacja skierowań do oddziałów integracyjnych w G i SPG po naborze uczniów oraz przyjmowanie w pierwszej kolejności uczniów niepełnosprawnych z terenu GMT a w miarę wolnych miejsc z gmin ościennych (decyzja w tym zakresie koniec sierpnia/początek września).

SOSW oraz ZSdla NiSS Wydano 62 skierowania do SOSW i 2 - do ZSdla NiSS. Do szkół tych uczęszczało odpowiednio SOSW – 379 uczniów (65 oddziałów); do ZSdla NiSS - 76 (13 oddziałów, wzrost o 4) Liczba wychowanków w internacie - 169

Rozpatrywano (2009 r.) 42 sprawy dot. resocjalizacji dzieci i młodzieży, wydano 26 skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i 2 do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w Polsce.

 

Stypendia socjalne – ponad 595 518,00 zł+ zasiłki szkolne 4 277,00. zł, tj. prawie 600 tys zł w tym 221 271,00. środki gminy, ponad 1050 uczniów.

 

Oferta edukacyjna poszerzona o zajęcia, formy w ramach projektów unijnych tj.

Przedsięwzięcia mające na celu rozwój kapitału ludzkiego:

Zakończone projekty:

Równym Krokiem w Przyszłość

- lider Gimnazjum Nr 1” – 1 rok szkolny, 40 szkół, kwota projektu: 1,7 mln złotych zajęcia pozalekcyjne nakierowane na przedmioty ścisłe, języki, przedsiębiorczość, informatykę

Klucz do sukcesu – nowe kwalifikacje zawodowe

– lider: Tarnowskie Centrum Edukacji, wartość projektu: (wartość: 593 079,00 zł. - w tym wkład własny uczestników w wysokości 47 795,60 zł). 180 odbiorców, kwalifikacje: spawacz, grafik komputerowy, serwisant komputerowy i administrator sieci

 

Realizowane:

Szkolny Ośrodek Kariery – Szansa na Sukces

Projekt Szkolny Ośrodek Kariery – Szansa na Sukces (wartość: 687 056,40 zł.) ma charakter edukacyjno – doradczy.

Krok wyżej, krok dalej

Mając na uwadze podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt pn.: Krok wyżej, krok dalej. Jego głównym celem jest dostosowanie kwalifikacji 180 przyszłych absolwentów tarnowskich techników kształcących się w branży budowlanej oraz okołobudowlanej do potrzeb rynku pracy. Zajęcia o charakterze dydaktycznym pomogą uczniom w poprawie wyników egzaminów zewnętrznych, zaś wsparcie psychologiczno-doradcze wpłynie na ich motywację do podnoszenia i potwierdzania kwalifikacji oraz planowania kariery zawodowej. Działania w ramach projektu obejmują przeprowadzenie dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przedmiotów zawodowych oraz organizację spotkań z psychologiem, jak i doradcą zawodowym. Wartość projektu: to 773 202,18 zł, z czego dofinansowanie wynosi 657 221,86 zł. Realizacja: lata: 2010-2011.

Co warte podkreślenia, efekty realizacji projektów „Równym krokiem w przyszłość” oraz „Szkolny Ośrodek Kariery – Szansa na Sukces” zostały również dostrzeżone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i prezentowane jako przykład dobrych praktyk podczas ogólnopolskich konferencji.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Wartość projektu: 8 411 613,50 zł
Wartość dofinansowania: 7 339 132,78 zł
Realizacja projektu: 2010-2014

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, który realizowany będzie od sierpnia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma na celu wzmocnienie kształcenia zawodowego, skuteczniejsze połączenie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawę społecznego odbioru wizerunku tej sfery edukacji. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną technika, technika uzupełniające, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży, mające status placówek publicznych. Uczniowie tych placówek będą mogli uczestniczyć m.in. w praktycznych zajęciach branżowych, konsultacjach z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz lekcjach nauki terminologii zawodowej w językach obcych. Projekt zakłada również doposażenie szkół w sprzęt techniczny i dydaktyczny, niezbędny do realizacji planowanych zajęć.