TARNÓW / Edukacja / Rekrutacja do gimnazjów

Rekrutacja do gimnazjów

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

       
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu Uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r.
 do godz. 15.00
od 8 lipca 2016 r. do
 12 lipca 2016 r.
 do godz. 15.00
    Od 11 kwietnia do 2 maja 2016 r. do
 godz. 15.00
 (dotyczy szkół przeprowadzających próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, lub sprawdzian predyspozycji językowych,
 o którym mowa w art. 7b ust 1c i art. 20i ust1 ustawy)
2 Przeprowadzenie:
 a)   prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy,
 b)  sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20j ust.1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust.1c ustawy.
od 4 maja do 31 maja 2016 r. 13 lipca 2016 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:
 a)   prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy,
 b)  sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20j ust.1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust.1c ustawy.
do 6 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 14 lipca 2016 r. do godz.
 12.00
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu od 24 do 28 czerwca 2016 r. do godz.15.00  
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. do 30 czerwca 2016 r. do godz.15.00 21 lipca 2016 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 1 lipca 2016 r. godz.15.00 5 sierpnia 2016 r. godz.15.00
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum. 7 lipca 2016 r. do godz.15.00 do 9 sierpnia 2016 r. do
 godz. 15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 8 lipca 2016 r.  godz.12.00 10 sierpnia 2016 r.
 godz. 12.00
Harmonogram do pobrania:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=12774