TARNÓW / Edukacja / Rekrutacja do szkół podstawowych - poradnik

Rekrutacja do szkół podstawowych - poradnik

Szanowni Państwo,
Niebawem Wasze dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej. Wybór szkoły zawsze jest trudną, odpowiedzialną i ważną decyzją. Warto zatem dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół podstawowych w Tarnowie, odwiedzić wspólnie z dzieckiem szkołę obwodową (rejonową), porozmawiać z rodzicami innych dzieci, poznać opinie o najbliżej położonych szkołach, zobaczyć, jakie są tam warunki do rozwoju zainteresowań Waszych dzieci oraz jaka panuje atmosfera.

Nabór do tarnowskich szkół podstawowych po raz kolejny będzie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU.Wprowadzany od kilku lat w wielu miastach system naboru znakomicie się sprawdza. Elektroniczna rekrutacja zapewnia spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

W serwisie internetowym https://naborsp-k.vulcan.net.pl/tarnow sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje o szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

 

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458),
2. Ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie usta wy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265),
3. Ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),
4. Statut szkoły.

Obowiązek szkolny
W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego na mocy ustawy  rozpoczynają dzieci:
1) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,
2) urodzone w 2009 r.

W roku szkolnym 2015/2016 liczebność uczniów w oddziałach klas pierwszych będzie wynosić do 25 uczniów. Podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od powyższej zasady.

 

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało do tej szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica - tzw. „Zgłoszenie dziecka obwodowego do klasy pierwszej szkoły podstawowej”.

Z uwagi na dalszy proces rekrutacyjny preferowanym terminem składania zgłoszeń jest okres od 02.03.2015 r. do 13.03.2015 r.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA WOLNE MIEJSCA
Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica kandydata tzw. Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej”.

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej zawiera listę wybranych szkół podstawowych,ułożonych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. We wniosku można wskazać nie więcej niż trzy szkoły podstawowe.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej można dokonywać w terminie od 16.03.2015 r. do 17.04.2015 r. do godz. 12.00 do dyrektora szkoły podstawowej, która jest najbardziej preferowana (wybrana na pierwszym miejscu).

 

WYNIKI REKRUTACJI
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2015 r. od godz. 12.00 w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.   

Opublikowanie list przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej nastąpi w dniu 27 kwietnia 2015 r. od. godz. 10.00.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Szkoła Podstawowa, która po ogłoszeniu list przyjętych, będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami w okresie od 28 kwietnia 2015 r. do końca sierpnia 2015 r. przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
- W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

- Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

- Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

- Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

WAŻNE DATY 2015

do 28 lutego 2015 r.

Przekazanie kandydatom informacji o kryteriach rekrutacji.

Opublikowanie informatora o rekrutacji.

od 2 marca 2015 r.

do 13 marca 2015 r.
 do godz. 12.00

Składanie pisemnych Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016  (dzieci obwodowe).

od 16 marca
 do 17 kwietnia 2015 r.

do godz. 12.00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru.

Przyjmowanie na wolne miejsca od rodziców kandydatów Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej  na rok szkolny 2015/2016 (dzieci spoza obwodu).

23 kwietnia 2015 r.

od godz. 12.00

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016.
23 kwietnia 2015 r.
 do 24 kwietnia 2015 r.
 do godz. 12.00
Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole podstawowej.

27 kwietnia 2015 r.

od godz. 10.00

Ogłoszenie listy przyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016.

Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

od 28 kwietnia 2015 r.
 do 31 sierpnia 2015 r.
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.