TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Dyskusja o „Owintarze”

Dyskusja o „Owintarze”

Dyskusja o „Owintarze”

Około 40 osób wzięło udział w publicznej dyskusji dotyczącej zagospodarowania terenów po byłym „Owintarze”. – Chcielibyśmy, aby w tym rejonie powstały nowe przestrzenie dostępne i atrakcyjne dla każdego mieszkańca – mówił prezydent Roman Ciepiela podczas debaty 29 stycznia. Spotkanie w Tarnowskim Centrum Kultury było okazją do zapoznania się z pracami złożonymi w konkursie „Tarnów – Nowe Miasto” i wyrażenia opinii w tej sprawie.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, radni miejscy, autorzy prac konkursowych, a także dyrektorzy i prezesi miejskich instytucji oraz spółek. Oprócz mieszkańców, do udziału w konsultacjach zaproszono również właścicieli nieruchomości i firm, które znajdują się w południowo-zachodniej części śródmieścia Tarnowa, w tym poprzemysłowego obszaru po dawnym Zakładzie Przemysłu Owocowo-Warzywnego.  

Podczas dyskusji uczestnicy sygnalizowali, które elementy, ich zdaniem, powinni zostać wzięte pod uwagę przy zagospodarowaniu terenów „Owintaru”. Wskazywano na konieczność uwzględnienia takiego rozwiązanie układu komunikacyjnego, który usprawniłby ruch w tej części Tarnowa. Tadeusz Bałchanowski, redaktor naczelny tygodnika „Temi” wskazał, że żaden z projektów, w jego opinii, nie precyzuje, jakie miałoby być przeznaczenie tego obszaru. Przedstawiciele zespołów projektowych w odpowiedzi wyjaśniali, że w pierwszej kolejności należy wytyczyć wygodne ciągi komunikacyjne i wskazać główne kierunki zagospodarowania tego terenu. Radny Jacek Łabno zasugerował m.in., aby w rejonie tym powstał obiekt z Panoramą Siedmiogrodzką. – Jest ona w Tarnowie znana i mam nadzieję, że będzie kiedyś eksponowana – podkreślił. Pojawiły się także głosy dotyczące boiska klubu sportowego Tarnovia. – Dlaczego w koncepcjach ujęto tylko jedną płytę boiska, a nie dwie – dopytywał jeden z mieszkańców. Jak podkreślali przedstawiciele miasta, zaproponowane rozwiązania można odpowiednio łączyć albo dzielić.– Po to powstało kilka koncepcji, aby można je było teraz wykorzystać. Dzisiaj szukamy kierunku zadysponowania tej przestrzeni w sposób przyjazny dla miasta – tłumaczył Jacek Czarnik z Referatu Planowania Przestrzennego magistratu.

Piątkowe konsultacje były zapowiedzią kolejnych spotkań. Prace konkursowe poddane zostaną pod dyskusję także na posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta. – Na ten temat rozmawiać będziemy jeszcze długo, bo celem tego przedsięwzięcia jest wypracowanie zasad dla stworzenia dobrego prawa miejscowego w tym zakresie – zaznaczał Jacek Czarnik.

Mieszkańcy, którzy nie zdołali wziąć udział w debacie, w dalszym ciągu mogą zgłaszać swoje uwagi, spostrzeżenia i pomysły dotyczące zaprezentowanych rozwiązań urbanistycznych. Można to zrobić drogą elektroniczną, wysyłając maila na adres e.strojek@umt.tarnow.pl lub wpisać się do książki dostępnej na wystawie. Ekspozycję prac konkursowych będzie można oglądać w siedzibie TCK jeszcze do 10 lutego.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs, który polegał na opracowaniu koncepcji zagospodarowania południowo-zachodniej części śródmieścia Tarnowa, w tym poprzemysłowego terenu byłego zakładu „Owintar”. Koncepcja swoim zakresem miała obejmować nie tylko sam obszar po zakładzie, ale także tereny bocznicy kolejowej oraz otoczenia dworca PKP. Specjalnie powołany sąd konkursowy oceniał również, czy zgłoszone prace formą architektoniczną nawiązują do funkcji historycznej tego terenu. Teren ten nie jest jednak własnością miasta. Dlatego to czy koncepcja doczeka się realizacji, w dużej mierze zależeć będzie od właścicieli nieruchomości, które są objęte projektem.

(ks)

Znaczniki

Archiwalne