TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż po dodatkowych uzgodnieniach z wykonawcami robót budowlanych związanych z wymianą sieci uzbrojenia podziemnego oraz modernizacją ulicy Krakowskiej realizowanego w ramach programów rewitalizacji i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego termin rozpoczęcia robót oraz zamknięcia przejazdu ulicą Krakowską został przesunięty. Podyktowane jest to przede wszystkim nie stwarzaniem dodatkowych utrudnień w ruchu w okresie jego zwiększonego natężenia związanego z dniami wolnymi od pracy w okresie Świąt Wielkanocnych i na początku maja.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż od dnia 26 kwietnia 2011r. rozpoczną się roboty budowlane związane z wymianą sieci uzbrojenia podziemnego i modernizacją ulicy Krakowskiej - zadanie: „Modernizacja ul. Krakowskiej”, realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja wybranych obszarów miasta: program zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta” dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 6 Spójność wewnątrz regionalna, Działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż od dnia 11 kwietnia 2011r. wystąpią utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu a w dniu 13 kwietnia 2011r. (tylko w przypadku dobrych warunków atmosferycznych) całkowite zamknięcie odcinka ulicy Chemicznej, od skrzyżowania z ulicą Zbylitowską do ulicy Czerwonych Klonów.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż w związku z ustabilizowaniem się warunków atmosferycznych wykonawcy poszczególnych zadań rozpoczynają roboty na drogach. W związku z powyższym w najbliższym czasie wystąpią utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych odcinkach ulic w Tarnowie:

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie począwszy od piątku 1 kwietnia mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.