TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie informuje o wystąpieniu utrudnień w ruchu związanych z remontem ulicy Krakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koszycką i Czerwoną do węzła „Krakowska” obwodnicy. Obecnie utrudnienia te związane są z prowadzeniem prac przy przełożeniu krawężników.

Gmina Miasta Tarnowa realizująca w latach 2004-2008 Projekt pn. „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Tarnowie” Nr SPOT/2.2/213/08 w bieżącym roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006, w ramach priorytetu 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działania 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu na podstawie zawartej dnia 31 grudnia 2008r. umowy o dofinansowanie Nr 112/08. Całkowita wartość projektu wynosiła 5.300.194,54 PLN, wydatki kwalifikowane określono na kwotę 2 404 404,54 PLN.