TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Informacje drogowe

Jak informuje wykonawca przebudowy Placu Dworcowego wprowadzane są tam kolejne zmiany w organizacji ruchu związane z prowadzonym remontem.

 

Od dnia 4 sierpnia 2010r. całkowicie zamknięta dla ruchu zostanie część wschodnia Placu, wraz z dojazdem do budynku Poczty. Bardzo ograniczony dojazd do Poczty (bez wjazdu na Plac Dworcowy) możliwy będzie wyłącznie drogą od strony ulicy Bandrowskiego, gdzie wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

W Tarnowie prowadzone są prace nad poprawieniem jakości komunikacji drogowej. Rozpoczęła się budowa podziemnego przejścia przez ulicę Mickiewicza i przebudowa skrzyżowania Konarskiego, Gumniska i Dąbrowskiego, a w drugiej połowie roku drogowcy rozpoczną przebudowę skrzyżowania Jana Pawła II – Błonie. Ponadto na kilkudziesięciu ulicach w mniejszym lub większym zakresie remontowane są, lub w najbliższym czasie będą, nawierzchnie.

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie informuje o wystąpieniu utrudnień w ruchu związanych z remontem ulicy Krakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koszycką i Czerwoną do węzła „Krakowska” obwodnicy. Obecnie utrudnienia te związane są z prowadzeniem prac przy przełożeniu krawężników.

Gmina Miasta Tarnowa realizująca w latach 2004-2008 Projekt pn. „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Tarnowie” Nr SPOT/2.2/213/08 w bieżącym roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006, w ramach priorytetu 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działania 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu na podstawie zawartej dnia 31 grudnia 2008r. umowy o dofinansowanie Nr 112/08. Całkowita wartość projektu wynosiła 5.300.194,54 PLN, wydatki kwalifikowane określono na kwotę 2 404 404,54 PLN.

Jak informuje wykonawca przebudowy uzbrojenia podziemnego oraz nawierzchni Placu Dworcowego wprowadzane są tam kolejne zmiany w organizacji ruchu związane z prowadzonym remontem.

Trwają prace nad poprawieniem jakości komunikacji drogowej w Tarnowie. Wkrótce rozpocznie się budowa podziemnego przejścia przez ulicę Mickiewicza, a w drugiej połowie roku drogowcy rozpoczną przebudowę skrzyżowania Jana Pawła II – Błonie. Ponadto na kilkudziesięciu ulicach w mniejszym lub większym zakresie remontowane będą nawierzchnie.

Jak informuje działający na zlecenie PKP Generalny Wykonawca remontu Dworca i Placu Dworcowego od dnia 17 maja 2010 r. wprowadzony zostanie całkowity zakaz parkowania na Placu Dworcowym związany z remontem nawierzchni. Roboty prowadzone będą na wschodniej części Placu (na lewo od wejścia głównego do budynku dworca kolejowego).

W godzinach rannych (ok. godziny 6.00) oznaczony i wygrodzony zostanie tymczasowy jednokierunkowy pas ruchu - od strony ulicy Dworcowej w lewo, w kierunku Poczty. Ruch pojazdów będzie się odbywał przy krawężniku od strony Parku Miejskiego z pominięciem wysepki przed wejściem do holu głównego dworca PKP.

Ww. organizacja ruchu na Placu Dworcowym będzie korygowana wraz z postępem robót, przy czym okresowo przewidywane jest całkowite zamkniecie przejazdu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Jak informuje grupa Tarnów Spółki STRABAG, w związku z kontynuacją zadania „Budowa połączenia autostrady A-4 z drogą wojewódzką nr 977 w Tarnowie” od dnia 27 marca 2010 r. nastąpią duże utrudnienia w przejeździe ulicami Konarskiego, Gumniską i Dąbrowskiego.

Rozpoczęły się roboty związane z budową przejścia podziemnego przy ul. Mickiewicza. Charakter prowadzonych prac wymagał zamknięcia przejazdu tą ulicą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brodzińskiego do skrzyżowania z ulicą Nową oraz ograniczenia ruchu na ul. Goldhammera.