Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora w niżej wymienionych publicznych przedszkolach, szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa:

1) w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Tarnowie, ul. Bema 9,
2) w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Tarnowie, Os. Legionów H. Dąbrowskiego 10,
3) w Przedszkolu Publicznym Nr 26 w Tarnowie , ul. Bitwy o Wał Pomorski 11,
4) w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowie, ul. Niedomicka 20,
5) w Szkole Podstawowej Nr 14 w Tarnowie, ul. Krzyska 118,
6) w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie, ul. Zbylitowska 7,
7) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie, ul. Mickiewicza 16,
8) w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie, ul. Bema 9-11,
9) w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie,
ul. Lippóczy'ego 4a,
10) w Bursie Międzyszkolnej w Tarnowie, ul. Św. Anny 1.

Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz §1 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) zarządzam, co następuje:

Przyjęty porządek obrad VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2011 r.

Proponowany porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 24 lutego 2011 r. o godz. 9.00:

RAPORT

z dnia 04.02.2011 r.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie (począwszy od piątku to jest 04.02.2011 r.) mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.