W dniu 3 kwietnia 2011 r. w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 na parterze w sali nr 8 odbędą się wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej. Każdy rolnik posiadający gospodarstwo rolne na terenie Miasta Tarnowa o powierzchni powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego powinien wziąć w nich udział.

Zarządzenie Nr 107/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w ramach akcji „WSPÓLNIE POSPRZĄTAJMY MIASTO” mieszkańcy Tarnowa mogą wystawiać zużyty sprzęt gospodarstwa domowego i inne odpady wielkogabarytowe przed posesje - w przypadku mieszkańców domków jednorodzinnych oraz przed domy lub obok wiat śmietnikowych - w przypadku budynków wielorodzinnych. Akcja potrwa od 14 kwietnia do 10 czerwca 2011 r.

Zgodnie z art. 37 ustawy o odpadach firmy posiadające odpady zobowiązane do prowadzenia ich ewidencji mają obowiązek sporządzić zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 24 marca 2011 r. o godz. 9.00.

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują o utrudnieniach, które mogą wystąpić w najbliższym czasie począwszy od piątku 4 marca mających wpływ na ciągłość świadczonych usług.

W dniu 12 marca 2011 r. wchodzi w życie uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 87, poz. 698).