W dniu 28 marca 2012 r. Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił postępowanie konkursowe, którego celem jest wybór wykonawców oraz realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych skierowanych do mieszkańców miasta w 2012 roku.

Ruszyła akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych „Wspólnie posprzątajmy miasto”. Mieszkańcy Tarnowa będą mogli pozbyć się ich nieodpłatnie.

W związku z rozpoczętym okresem wiosennym i corocznie obserwowanym w tym czasie nagminnym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach i nieużytkach, co staje się niejednokrotnie przyczyną powstawania groźnych pożarów lasów, zabudowań gospodarczych i innych obiektów budowlanych Komenda Miejska Straży Pożarnej w Tarnowie przestrzega przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Wypalanie traw, łąk i nieużytków jest prawnie zabronione, za co grozi kara aresztu lub grzywny.

Proponowany porządek obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 29 marca 2012 r. o godz. 9.00.

Zarządzenie nr 81/2012 prezydenta miasta Tarnowa z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2012 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku.

Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/448/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz nagrody „Mecenas Kultury Tarnowa”, corocznie przyznawane są Nagrody Miasta Tarnowa. W 2012 roku – zgodnie z Uchwałą – przyznawane będą Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury oraz Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa”.

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich zrzeszające polskie miasta i gminy, w tym również miasto Tarnów, ogłosiło dla członków Stowarzyszenia doroczny konkurs pn. „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich”. W bieżącym roku do konkursu grantowego można zgłaszać programy w następującym obszarze tematycznym:

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa informują o rozpoczęciu realizacji nieodpłatnego Programu masowej nauki pływania dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W okresie 14 marca – 30 kwietnia br., w budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie (I piętro Przychodni Lekarskiej) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa osób z terenu miasta Tarnowa.