Informujemy, że można dokonywać wpłat we wszystkich Urzędach Pocztowych – bez dodatkowych opłat.

I część w dniu 17 grudnia 2009 r. o godz. 9.00

Proponowany porządek obrad:

2 grudnia 2009 upłynął termin składania wniosków przez organizacje pozarządowe na realizację zadań GMT w roku 2010.

 

W związku z przyjęciem na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, w dniu 2 listopada 2009 Prezydent Miasta Tarnowa podpisał dwa zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

Uprzejmie przypominamy, że od 1 listopada 2009 roku zmieniają się zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. BECIKOWEGO oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.