TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Komunikaty / Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 24 marca 2011 r. o godz. 9.00.

1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
4. Wystąpienia okolicznościowe.
5. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych – podjęcie uchwały.
6. Udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych na rzecz „Caritas” Diecezji Tarnowskiej – podjęcie uchwały.
7. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic: Obrońców Tobruku
i Czarnej Drogi – podjęcie uchwały.
8. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic Rydza Śmigłego
i Nowodąbrowskiej – podjęcie uchwały.
9. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie-Mościcach w rejonie ulic: Zbylitowskiej, Chemicznej, Azotowej oraz linii kolejowej Kraków-Przemyśl – podjęcie uchwały.
10. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic:
M. Dąbrowskiej i Abp. Jerzego Ablewicza – podjęcie uchwały.
11. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną – podjęcie uchwały.
12. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Czerwonych Klonów
i R. Traugutta – podjęcie uchwały.
13. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic: Krakowska i ks. J. Skorupki – podjęcie uchwały.
14. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Marii Dąbrowskiej, Orkana i Słoneczną – podjęcie uchwały.
15. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lwowskiej w rejonie Szpitala Wojewódzkiego
im. św. Łukasza w Tarnowie – podjęcie uchwały.
16. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Lwowska, Okrężna, Rzędzińska – podjęcie uchwały.
17. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w dzielnicach Zbylitowska Góra i Koszyce – podjęcie uchwały.
18. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie – Klikowa – podjęcie uchwały.
19. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa w rejonie ulic Mościckiego, Równej
i Siewnej – podjęcie uchwały.
20. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych – podjęcie uchwały.
21. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok – podjęcie uchwały.
22. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2010 rok.
23. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
24. Zmiana w składzie Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
25. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
26. Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
27. Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
28. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej