TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Komunikaty / Zarządzenie Nr 107/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 107/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 107/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie.

Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 4. Treść ogłoszenia zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa i zobowiązuję do umieszczenia stosownych informacji o ogłoszonym konkursie na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plik do pobrania: