TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Sprawy obywatelskie

Sprawy obywatelskie

Numer PESEL

 • Nadanie numeru PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności) osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Ewidencja ludności

 • Zameldowanie na pobyt stały obywatela RP
 • Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP
 • Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca
 • Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 • Wymeldowanie decyzją administracyjną
 • Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych

Dowody osobiste

 • Wydanie dowodu osobistego
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgromadzenia

 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym przeprowadzanym na terenie miasta Tarnowa

Udostępnianie danych osobowych

 • Osoby i podmioty, które mają w tym interes prawny lub faktyczny mogą wnioskować do Urzędu Miasta Tarnowa o udostępnienie danych osobowych mieszkańców.