Fundusze dla przedsiębiorców

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego ul. Mickiewicza 6, pok. 116;  tel. 14 68 82 820

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
PoddziałanieZadanieBeneficjentNabórInstytucja
  GOSPODARKA WIEDZY   
1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach                     
1.2.1 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstwA. projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo. II Kwartał 2019Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
1.2.2. Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw  II Kwartał 2019 
 1.2.3 Bony na innowacje

Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.I Kwartał 2019Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
  PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA   
3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych  ora potencjał  IOB  IV kwartał 2019Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

A. opracowanie i wdrażanie strategii/ planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

B. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
3.4.3  Dotacje dla MŚP - Wczesna Faza RozwojuDotacje dla MŚP A.Wdrożenia  wyników prac B+R  przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-cemikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa działające na rynku  nie dłużej niż 24  m-ceII Kwartał 2019Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
  RYNEK PRACY   
8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian    
8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚPA. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych

a) przedsiębiorcy,

b) instytucje otoczenia biznesu,

c) partnerzy społeczni i gospodarczy, 

d) organizacje pozarządowe.

I kwartał 2019Wojewódzki Urząd Pracy
8.5 Wsparcie łączenia życia zawodowego z prywatnymA. opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement

a) przedsiębiorcy,

b) instytucje otoczenia biznesu,

c) partnerzy społeczni i gospodarczy,

d) organizacje pozarządowe.

I kwartał 2019Wojewódzki Urząd Pracy
8.6.1. Realizacja  programów  przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

A. programy przekwalifikowania  pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych / zmodernizowanych  stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia

B.  Opracowanie strategi  zarządzenia wiekiem w pracy w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa  w tym zakresie  oraz wdrożenie opracowanego programu ( jego elementu)

 II Kwartał 2019 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
PoddziałanieZadanieBeneficjentNabórInstytucja
1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.Konkurs przeznaczony dla MŚP (regiony słabiej rozwinięte)ogłoszenie konkursu 28 lutego 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 1 kwietnia 2019 r. zakończenie naboru wniosków 1 lipca 2019 rNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence (regiony słabiej rozwinięte)ogłoszenie konkursu 15 lutego 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 1 kwietnia 2019 r. zakończenie naboru wniosków 29 listopada 2019 r.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętychogłoszenie konkursu 14 sierpnia 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 16 września 2019 r. zakończenie naboru wniosków 16 grudnia 2019 rNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+RProgramy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania

GameINN (regiony słabiej rozwinięte)

INNOSTAL (regiony słabiej rozwinięte)

INNOship (regiony słabiej rozwinięte)

 

ogłoszenie konkursu 15 stycznia 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 15 marca 2019 r. zakończenie naboru wniosków 14 czerwca2019 r.

ogłoszenie konkursu 15 marca 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 15 maja 2019 r. zakończenie naboru wniosków 18 sierpnia 2019 r.

ogłoszenie konkursu 15 kwietnia 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 17 czerwca.2019 r. zakończenie naboru wniosków 16 września 2019 r

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstwW ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.ogłoszenie konkursu 15 kwietnia 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 17 czerwca.2019 r. zakończenie naboru wniosków 16 września 2019 r.Ministerstwo Rozwoju 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny RozwójWsparcie udzielane na finansowanie usług  dla mikro,małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę  naukową, przyczyniających się do rozwoju  ich produktów (wyrobów i usług).Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwaogłoszenie konkursu 14 marca 2018 r. rozpoczęcie naboru wniosków 17 kwietnia 2018 r. zakończenie naboru wniosków 4 stycznia 2019 r.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny RozwójWsparcie będą udzielana na pokrycie kosztów związanych z  uzyskaniem  i realizacją  ochrony praw własności przemysłowej.Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwaogłoszenie konkursu 31 stycznia 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 4 marca 2019 r. zakończenie naboru wniosków 14 czerwca 2019 rPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
2.3.5 Design dla przedsiębiorcówWsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwawnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa).Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwaogłoszenie konkursu 31 stycznia 2019 r rozpoczęcie naboru wniosków 4 marca 2019 r. zakończenie naboru wniosków 31 maja 2019 r.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępnie do rynku kapitałowego - 4 StockWsparcie proejktów, mających na celu  przygotowanie  niezbednej  dokumentacji  do pozyskiwania  zewnętrzynych, źródeł finansowania o charatkerze  udziałowym i dłużnym , w celu wprowadzenia zmian produktowych  lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwaogłoszenie konkursu 20 lutego 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 25 marca 2019 r. zakończenie naboru wniosków 8 maja 2019 r.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 3.2.1 Badania na rynekWsparcie projektów, obejmujących wdrożenie  wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia  produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji  dla KISMikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwaogłoszenie konkursu 20 lutego 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 25 marca 2019 r. zakończenie naboru wniosków 8 maja 2019 r.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczneWsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwaogłoszenie konkursu 3 września 2018 r. rozpoczęcie naboru wniosków 8 października 2018 r. zakończenie naboru wniosków 26 kwietnia 2019 rBank Gospodarstwa Krajowego
3.3.3. Wsparcie MŚP w   promocji marek produktowych  - Go to BrandWsparcie  przedsiębiorstw  uczestniczących w branżowych  programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwaogłoszenie konkursu 25 stycznia 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 25 lutego 2019 r. zakończenie naboru wniosków 4 kwietnia 2019 rPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarkiWsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowychWspólne Przedsięwzięcie INGA NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZSYSTEM S.Aogłoszenie konkursu 26 października 2018 r. rozpoczęcie naboru wniosków 29 listopada 2018 r. zakończenie naboru wniosków 28 lutego 2019 r.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 4.1.4  Projekty aplikacyjneProjekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców).Konsorcjum, w którego skład wchodzi:co najmniej jedna jednostka naukowa orazco najmniej jedno przedsiębiorstwo.ogłoszenie konkursu 1 lutego 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 4 marca 2019 r. zakończenie naboru wniosków 30 kwietnia 2019 r.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
PoddziałanieZadanieBeneficjentNabórInstytucja
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.1.Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych(A2B, A2C);jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),sądy i jednostki prokuratury,partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi,uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medycznaII kwartał 2019 rCentrum Projektów Polska Cyfrowa
Pakiet dla średnich miast
ProgramDziałanie/PoddziałanieObszar wsparciaTermin naboruInstytucja odpowiedzialna za nabór wniosków
 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20202.18 Wysokiej jakości usługi administracyjneWdrażanie w w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: obsługa inwestora31 grudnia 2018 - 12 marca 2019Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Inteligentny Rozwój 2014-20203.2.1 Badania na rynekWsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.25 marca - 8 maja 2019Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Inteligentny Rozwój 2014-20203.2.1 Badania na rynekWsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.1 października - 31 października 2019Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20202.10 Wysoka jakość systemu oświatySzkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania  kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy  (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.2019Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20203.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższymRealizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, wysokiej jakości programy stażowe.2019Narodowe Centrum Badań i Rozwoju