Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

pl. Bema 3, 33-100 Tarnów
www.up.tarnow.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie udziela informacji na temat wsparcia wynikającego z wprowadzenia tzw. Tarczy Antykryzysowej pod numerami telefonów:

14 688-23-45; 14 688-23-35; 14 688-23-04 w godzinach od 7.30 do 15.30;

14 688-23-10; 14 688-23-11 w godzinach od 10.00 do 18.00.

Wykaz kontaktów telefonicznych do konkretnych wydziałów i komórek organizacyjnych:
https://tarnow.praca.gov.pl/-/11772673-wykaz-kontaktow-telefonicznych-do-konkretnych-wydzialow-i-komorek-organizacyjnych

Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w związku z wprowadzeniem Tarczy Antykryzysowej:

▶ Niskooprocentowana jednorazowa pożyczka - więcej informacji: https://tarnow.praca.gov.pl/-/11937119-nabor-wnioskow-na-niskooprocentowana-jednorazowa-pozyczke

▶ Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  w  przypadku  spadku  obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. - więcej informacji:
https://tarnow.praca.gov.pl/-/12089984-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Dla kogo: przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Forma: dofinansowanie.
Tryb udzielenia: aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Termin naboru: 14-28.04.2020 r.

▶ Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 - więcej informacji: https://tarnow.praca.gov.pl/-/12089277-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcow-samozatrudnionych

Dla kogo: przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników.
Forma: dofinansowanie.
Tryb udzielenia: aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Termin naboru: 14-28.04.2020 r.

▶ Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. - więcej informacji: https://tarnow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Dla kogo: organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Forma: dofinansowanie.
Tryb udzielenia: aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce siedziby, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Przewidywany termin ogłoszenia naboru: 14/15.04.2020 r.

▶ Wsparcie dla pracodawców i bezrobotnych - wydłużenie lub przesunięcie w czasie terminów realizacji usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia określonych wustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn.zm.)

▶ Wsparcie dla cudzoziemców - przedłużenie możliwości legalnej pracy dla cudzoziemców polegające na wydłużeniu okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca, zezwoleń na pracę sezonową wydłużeniu dopuszczalnego okresu na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

▶ Wsparcie dla uczestników Centrów Integracji Społecznej - wypłata świadczenia integracyjnego Uczestników i integracji społecznej Centrum w przypadku zawieszenia zajęć w CIS.