Dofinansowanie do wymiany pieców i kotłów opalanych paliwem stałym

Miasto Tarnów realizuje projekt „Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie”, umożliwiający udzielenie mieszkańcom dotacji do likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W grudniu 2017 r. podpisano umowę na wynoszące blisko 8 milionów złotych unijne dofinansowanie do projektu „Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie”. Dzięki temu w ciągu trzech lat w Tarnowie zlikwidowanych zostanie ok. 600 przestarzałych pieców i kotłów opalanych węglem lub drewnem. 

Mieszkańcy Tarnowa wciąż mogą starać się o pomoc finansową do likwidacji przestarzałych kotłów węglowych, zatruwających powietrze. Do końca 2018 r. dzięki dofinansowaniu miasta zlikwidowano 183 kotły węglowe, zastępując je ekologicznymi źródłami ciepła. Program realizowany jest w latach 2018-2020, dotychczas przekazano mieszkańcom dotacje w wysokości łącznej blisko 2 mln. zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Tarnowie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz gazów cieplarnianych do powietrza, pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zmianę przestarzałych źródeł ciepła (kotłów, pieców, innych urządzeń grzewczych na paliwa stałe) w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące paliwo gazowe, lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Inwestycje polegające na wymianie źródeł węglowych na gazowe zostaną wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub uzasadnione ekonomicznie.

Równorzędnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie niskiej emisji - jej szkodliwości dla zdrowia, metod jej likwidacji, czynników zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Dokumenty do pobrania TUTAJ.

 

 

 

 

Procedura wymiany pieców i kotłów opalanych paliwem węglowym krok po kroku:

 1. Właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego składa ankietę wstępną, na podstawie której można uzyskać darmową ocenę energetyczną budynku, poprzedzającą i warunkującą otrzymanie dofinansowania.
 2. Audytor wyznaczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadza ocenę energetyczną budynku.
 3. Właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego podejmuje decyzję o akceptacji lub jej braku dla wyników oceny energetycznej (bez konsekwencji finansowych).
 4. Właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego składa wniosek o udzielenie dotacji. Jeżeli zalecona została termomodernizacja budynku, musi zostać wykonana przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji.
 5. Zostaje podpisana umowa pomiędzy gminą a właścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego (wnioskodawcą).
 6. Wnioskodawca przeprowadza zmianę systemu ogrzewania (demontaż starego pieca węglowego, zakup i montaż kotła gazowego lub podłączenie do MPEC, modernizacja instalacji wewnętrznej)
 7. Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji, wraz z wymaganymi dokumentami (m.in. oryginały faktur/ rachunków, oświadczenia).
 8. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska potwierdzają i weryfikują prawidłowość poniesienia wydatków przez wnioskodawcę.
 9. Rozliczenie wydatków poniesionych przez wnioskodawcę następuje zgodnie z umową, do kwot wynikających z regulaminu oraz oceny energetycznej budynku.
  • sprawdzenie wykonania trwałej likwidacji starego kotła,
  • sprawdzenie czy dofinansowany system ogrzewania używany jest jako podstawowe źródło ciepła w budynku.
  Gmina zobowiązana jest do zapewnienia systemu kontroli urządzeń grzewczych, poprzez m.in.:

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 w Tarnowie w pok. 308 oraz pod numerem telefonu 14 68 82 665.

 

Uwaga!

 1. Miasto Tarnów nie wspiera wymiany starych kotłów węglowych na kotły węglowe nowej generacji.
 2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymogu efektywności energetycznej  budynku.
 3. W celu otrzymania dofinansowania wymagane jest trwałe zlikwidowanie wszystkich źródeł ogrzewania na paliwo stałe.