Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Gminą Miasta Tarnowa

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej (ZSIP), polegającego na połączeniu w jeden system informatyczne bazy danych funkcjonujące w obrębie Urzędu Miasta Tarnowa oraz dane z jednostek organizacyjnych, wspomagających zarządzanie aglomeracją.

Głównym celem ZSIP jest poprawa zarządzania zasobami cyfrowymi, zarówno przestrzennymi jak i opisowymi, poprzez ich integrację w jednym repozytorium baz danych oraz zapewnienie stałego dostępu (online) poprzez sieci teleinformatyczne (Intranet, Internet). ZSIP będzie umożliwiał kompilowanie zbiorczych warstw i informacji opisowych pochodzących z rozszerzonych baz danych, m.in. z zakresu geodezji (ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, mapy topograficzne, ortofotomapy), planowania przestrzennego i architektury (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych), gospodarki nieruchomościami i mieniem (Skarbu Państwa, Powiatu, Gminy), ekologii, rolnictwa i ochrony środowiska (decyzje środowiskowe, zezwolenia, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej), działalności gospodarczej, inwestycji, komunikacji itp. Środowiskiem dostępu użytkowników zewnętrznych do systemu będą dedykowane portale, zbudowane w oparciu o otwarte i powszechnie stosowane w tym zakresie standardy (np.: http, PHP, WAN, Internet) i nie będzie się on wiązał z koniecznością pobierania i instalowania na komputerze użytkownika specjalistycznego oprogramowania, gdyż jako interfejs użytkownika wykorzystywane będą standardowe i darmowe przeglądarki WWW. Proponowana w projekcie technologia umożliwi też w przyszłości rozwój i rozbudowę ZSIP, poprzez rozbudowę istniejących baz i dołączenie innych, związanych z informacją przestrzenną.

Celem projektu jest zbudowanie i przekazanie do codziennego wykorzystywania ZSIP gromadzącego, przetwarzającego oraz udostępniającego odbiorcom ze sfery wewnętrznej administracji oraz jednostkom z poza tej sfery kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane o przestrzeni geograficznej i jej zagospodarowaniu dla usprawnienia procesów decyzyjnych oraz unowocześnienie wewnętrznych procedur administracyjnych, tak aby podejście do obywatela było bardziej efektywne, skuteczne i elastyczne (dopasowane do jego potrzeb).

Dzięki realizacji projektu zostanie poszerzony zakres i podniesiona jakość usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności wynikających z zadań statutowych jednostek samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu społecznych kosztów ich świadczenia.

Realizacja projektu umożliwi przyspieszenie wdrażania struktur społeczeństwa informacyjnego w regionie oraz zwiększenie efektywności działania administracji publicznej odpowiedzialnej za rozwój gospodarczy i społeczny Gminy.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu ZSIP

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Data podpisania umowy z IZ MRPO: 15.IX.2010 r.

Umowa nr: MRPO.01.02.00-12-087/10-00-XVI/509/FE/10

Wartość zadania – koszt całkowity zadania: 1.583.948,98 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1.582.948,98 zł

Wysokość dofinansowania: 1.187.207,98 zł (tj. 75% kwoty kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny:  396.741,00 zł

Okres realizacji projektu: 09.04.2010 r. – 29.06.2012 r.