Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką Nr 977

W I półroczu 2012 roku Gmina Miasta Tarnowa zakończyła realizację zadania pn. „Budowa połączenia Al. Jana Pawła II z węzłem Krzyż autostrady A4” będącego jednocześnie IV etapem realizowanego projektu nr MRPO.04.01.02-12-127/09 pn. „Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką Nr 977” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W ramach poszczególnych etapów projektu wykonano:

Etap I - Wykup gruntów pod realizacje połączenia węzła autostrady A4 z Al. Jana Pawła II,

Etap II - Budowa połączenia ul. Starodąbrowskiej z ul. Gumniską, w zakresie której wybudowano nowy odcinek drogi łączącej ul. Starodąbrowską z ul. Mostową wraz z budową mostu nad potokiem Wątok o rozpiętości 20 m i nośności 30 t. Połączenie posiada jezdnię asfaltową o szerokości 7,00 m oraz obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości po 2,5 m każdy, kanalizację opadową i oświetlenie uliczne oraz przebudowane uzbrojenie podziemne. Łączna długość powstałego odcinka drogi wynosi 0,2 km (244,50 mb). Dodatkowo przebudowane zostało skrzyżowanie Starodąbrowska-Kołłątaja oraz istniejąca ul. Mostowa na długości 0,2 km (223,84 mb) na odcinku od ul. Nadbrzeżnej Górnej do ul. Gumniskiej. Przebudowa polegała na zmianie szerokości jezdni z 6,00 m do 7,00 m, wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni na całej długości, przebudowie chodników oraz dobudowie pasów segregacji ruchu przy skrzyżowaniu.

Etap III - przebudowa ul. Gumniska na odcinku od ul. Mostowej do ul. Dąbrowskiego oraz ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Ziaji i ul. Ziaji w zakresie którego wykonano dobudowę pasów segregacji ruchu do skrętu w prawo i w lewo, ułożono nową nawierzchnię bitumiczną i przebudowano chodniki o dług. 1,3 km. Na skrzyżowaniu Mostowa – Gumniska została wybudowana , a na skrzyżowaniu Dąbrowskiego-Gumniska - przebudowana sygnalizacja świetlna. Ponadto na całej długości przebudowywanych ulic zostały wymienione urządzenia uzbrojenia podziemnego.

Etap IV - Budowa połączenia Al. Jana Pawła II z (węzłem Krzyż) autostrady A4 w zakresie którego wykonano nowy odcinek drogi o długości 1,5 km (1 462,50 mb) o szer. w liniach rozgraniczających 40 mb 2 x 2 z pasem zieleni pośrodku, kanalizacja opadową, oświetleniem ulicznym, obustronnymi ciągami pieszo-rowerowymi oraz obustronnymi drogami technologicznymi.

Koszt robót całego projektu wyniósł : 87.877.812,74 zł w tym dofinansowanie w wysokości 53.774.013,70 zł.