Modernizacja Tarnowskiego Teatru

Przedmiotem projektu była modernizacja budynku Tarnowskiego Teatru w celu dostosowania budynku do aktualnych standardów obiektów użyteczności publicznej i obiektów teatralnych, co pozwoli na poprawę warunków udziału publiczności (w tym niepełnosprawnej) oraz pracy aktorów oraz stworzy możliwość zaangażowania nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji.

Zakres robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych obejmował:

 • dobudowę nowej części frontowej budynku w formie przeszklonej otwartej przestrzeni z „zawieszoną” na poziomie 1 piętra salą kameralną,
 • lokalizację szatni przy korytarzu dużej sali,
 • przeniesienie sanitariatów z poziomu piwnicy na parter,
 • adaptację pomieszczeń w piwnicy na magazyny ubiorów i rekwizytów teatralnych,
 • przeniesienie sali kameralnej z przestrzeni budynku do nowej sali w przestrzeni foyer,
 • adaptację pomieszczenia po małej sali teatralnej na pomieszczenia administracji,
 • modernizację placu przed teatrem,
 • wymianę instalacji wod–kan, co, elektrycznej i teletechnicznych,
 • zapewnienie dostępu do obiektu osobom niepełnosprawnym.

Zmiany ilościowe i jakościowe, jakie zaistnieją po zakończeniu realizacji projektu, dotyczą:

 • zapewnienia bezpieczeństwa - p.poż.,
 • poprawy komfortu dla publiczności na widowni dużej i małej sceny,
 • poprawy wyposażenia obiektu w nowoczesny sprzęt oświetleniowo-akustyczny, poprawy warunków pracy i umożliwienie stosowania nowych technologii, co umożliwi rozwinąć działania twórcze i w efekcie osiągać lepsze efekty artystyczne dostosowane do wymagań publiczności -zwłaszcza młodej
 • ułatwienia komunikowania się z publicznością poprzez usytuowanie w foyer stanowisk obsługi widza, sprzedaży biletów, informacji, promocji,
 • doprowadzenia substancji technicznej budynku do stanu właściwego, nie zagrażającego dalszej degradacji,
 • poprawy edukacji społeczeństwa w dziedzinie sztuki wysokiej, umożliwiającej rozwój edukacji teatralnej.

Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępu do instytucji kultury oraz oferty kulturalnej w Tarnowie.

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat A Rozwój infrastruktury kulturalnej

Data podpisania umowy z IZ MRPO: 3.II.2009 r.

Umowa nr: MRPO.03.03.01-12-095/08-00-IXA/50/FE/09

Wartość zadania – koszt całkowity zadania: 15.712.229,25 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 10.347.089,37 zł

Wysokość dofinansowania: 7 760 317,00 zł (tj. 75% kwoty kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny: 6.189.087,75 zł

Okres realizacji projektu: 10.06.2009 r. – 31.03.2011 r.

Nr i data wydania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa udzielającej pozwolenie na użytkowania: 7/2011 z dnia 24.02.2011 r.

Dane techniczne obiektu po rozbudowie i przebudowie:

Powierzchnia zabudowy: 1.533,00 m2 Kubatura: 18.118,40 m3

Powierzchnia użytkowa: 3.231,50 m2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Fundusze Europejskie dla Małopolski