Tarnowski Komitet Rewitalizacji

W pierwszym kwartale 2018 r. powołano Tarnowski Komitet Rewitalizacji (w skrócie TKR). Cytując zapis Regulaminu (załącznik do uchwały nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r., rozdział 1., par. 1, ust. 1): "Tarnowski Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Miasta Tarnowa w sprawach dotyczących rewitalizacji, wspiera działania Prezydenta Miasta Tarnowa w tym obszarze oraz pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2022 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w Tarnowie".

Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw związanych z procesami rewitalizacji, realizowanymi na obszarze Tarnowa.

Komitet inicjuje oraz uczestniczy w opiniowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie i zarządzeń Prezydenta Miasta Tarnowa związanych z rewitalizacją na obszarze Tarnowa. Skutkuje to tym, że Rada Miejska w Tarnowie może podjąć uchwały dotyczące procesu rewitalizacji wyłącznie po zapoznaniu się z opinią TKR, dzięki czemu TKR może faktycznie wpływać na politykę naszego miasta.

Celem działań TKR będzie przede wszystkim koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na obszarze rewitalizacji oraz udział w monitoringu i ewaluacji Programu.

Ponieważ TKR ma pełnić funkcję opiniodawczo - doradczą dla Prezydenta Miasta Tarnowa, do jego podstawowych zadań należeć będzie opiniowanie:

  • planowanych zmian i modyfikacji GPR tych, w tym także udział w ocenie zgłaszanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
  • projektów dokumentów programowych GMT oraz aktów planistycznych związanych z problematyką rewitalizacji
  • sprawozdań, raportów z monitoringów i ewaluacji GPR oraz projektów rewitalizacyjnych.

Komitet Rewitalizacji może także brać udział w działaniach promocyjnych oraz zapraszać przedstawicieli organizacji/instytucji, które nie mają swoich reprezentantów w TKR bądź ekspertów w dziedzinie rewitalizacji oraz innych gości.

Na wszystkich etapach realizacji Programu TKR powinien współpracować z organami gminy.

Obsługę organizacyjną TKR zapewnia Wydział rozwoju Miasta.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania imiennego składu Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji, powołano następujące 22 osoby.

 

Skład Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji

1. Przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich wskazanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa:
a) Pan Rafał Koścień, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta,
b) Pani Marzena Bac, Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta, pełniąca funkcję koordynatora ds. rewitalizacji,
c) Pan Wiesław Izworski, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

2. Radni wskazani przez Radę Miejską w Tarnowie:
a) Pani Grażyna Barwacz,
b) Pan Piotr Górnikiewicz,
c) Pan Jakub Kwaśny,
d) Pan Jacek Łabno,
e) Pan Jan Niedojadło,
f) Pan Piotr Sak.

3. Przedstawiciele mieszkańców:
a) Pani Monika Rąpała, Przewodnicząca Rady Osiedla nr 7 „Krakowska”,
b) Pani Krystyna Drozd, Przewodnicząca Rady Osiedla nr 4 „Grabówka”,
c) Pan Adam Bochenek z Rady Osiedla nr 6 „Gumniska-Zabłocie”,
d) Pan Marcin Jamróg z Rady Osiedla nr 1 „Starówka”,
e) Pani Anna Adamek, Sekretarz Zarządu Rady Osiedla nr 2 „Strusina”,
f) Pan Ryszard Chudy z Rady Osiedla nr 3 „Piaskówka”.

4. Przedstawiciele wskazani przez ciała doradcze działające przy Prezydencie Miasta Tarnowa:
a) Pan Marek Fistek, członek Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie, zgłoszony przez Radę Gospodarczą
b) Pani Krystyna Latała, Przewodnicząca Rady Kultury Gminy Miasta Tarnowa,
c) Pani Ludwika Gawron z Tarnowskiej Rady Seniorów,
d) Pan Marek Niemczura, Przewodniczący Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa,
e) Pan Andrzej Ziembowski, Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
f) Pani Ewa Bień z Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
g) Pani Katarzyna Łącka – Sutkowska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Tarnowa.

 

Informacja o czwartym spotkaniu TKR

Czwarte spotkanie TKR odbędzie się w Sali Lustrzanej w dn. 21 lutego 2019 br. o godz. 16:30.
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia TKR (protokół przesłany do wszystkich członków w XII 2018 r.).
2. Informacja ws. przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłaszanych do GPR dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2022 przez MZB sp. z o. o.
oraz inne podmioty z miasta.
3. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o trzecim spotkaniu TKR

Przed nami kolejne, trzecie już spotkanie Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacyjnego, które odbędzie się w Sali Lustrzanej w czwartek 13 grudnia o godz. 16:30.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia TKR.
  2. Informacja ws. remontu płyty Rynku i Placu Kazimierza.
  3. Informacja ws. warsztatów dot. rewitalizacji.
  4. Sprawy różne.Serdecznie zapraszamy!

Informacja o drugim spotkaniu TKR

Drugie spotkanie TKR odbędzie się w Sali Lustrzanej w dn. 2 sierpnia 2018 roku. o godz. 15:00 (czwartek).
Proponowany porządek obrad:
1. Wprowadzenie/przedstawienie założeń Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR).
2. Informacja o nowych możliwościach finansowania działań rewitalizacyjnych (Działanie 11.3, pożyczki)
3. Informacja i opinia ws. remontu płyty Rynku, Placu Kazimierza, Katedralnej i Krótkiej
4. Informacja dotycząca działań ujętych w gminnym programie tj.:
- Wałowa 25 - Multimedialne Centrum Artystyczne
- Tarnowski Park Doświadczeń - Rynek 4
- Remont Murów Miejskich
5. Sprawy różne.

Pierwsze posiedzenie TKR

Pierwsze posiedzenie TKR odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 r. na zaproszenie Prezydenta Miasta Tarnowa. Podczas spotkania wybrano w głosowaniu tajnym Przewodniczącego TKR i jego Zastępcę.
Przewodniczącym został Pan Jakub Kwaśny, a rolę Zastępcy pełnić będzie Pani Krystyna Latała.
Przebieg spotkania został zaprotokołowany przez przedstawiciela Wydziału Rozwoju Miasta.