OBWIESZCZENIE, 5 lutego 2019 r.

Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Osiedla Nr 1 „Starówka” zapraszam na posiedzenie Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” dnia 13.02.2019 r. (środa) o godz. 20.00 w biurze Rady Osiedla Nr 1, Tarnów Rynek 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Nr 1.

5. Organizacja pracy Rady, zgłoszenie zmian do Regulaminu Pracy Rady Osiedla „Starówka”.

6. Zgłoszenie zmian do Statutu Osiedla Nr 1 „Starówka”.

7. Harmonogram przedsięwzięć Rady na rok 2019 – przydzielenie zadań do realizacji radnym Rady Osiedla Starówka.

8. Omówienie organizacji spotkań z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami środowisk oświaty i kultury – strategia miasta.

9. Promocja działań Rady Osiedla „Starówka” (ulotki, facebook, media, plakaty, spotkania z mieszkańcami).

10. Informacja o realizacji przedsięwzięć Rady, wolne wnioski.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW OSIEDLA „STARÓWKA”.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Osiedla "Starówka"