Komunikaty - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Komunikaty

W nawiązaniu do pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii Wydział Ochrony Środowiska UMT informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt) (Dz.Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str 1, z późn. zm.) gospodarstwa, w których utrzymuje się świnie, owce, ...

Komunikat

08.05.2023, 07:49

W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 768) oraz prosi o zgłaszanie do odpowiednich służb np. Powiatowych Centrów Za...

W nawiązaniu po pisma Nadleśnictwa Gromnik znak: ZG.6004.1.2021 z dnia 12.04.2023 r. Urząd Miasta Tarnowa informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gromnik na lata 2023-2032. Ww. informacja jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Krakowie pod adresem: http://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-krakowie/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia w okresi...

Pałac Młodzieży w Tarnowie

Już od najbliższego poniedziałku, 17 kwietnia, uczestnicy zajęć w tarnowskim Pałacu Młodzieży składać będą mogli deklaracje, dotyczące chęci uczestnictwa w pałacowych zespołach, sekcjach i pracowniach także w roku szkolnym 2023/24.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 15 kwietnia do 27 kwietnia 2023 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, jakość wodzy dostarczanej  mieszkańcom Tarnowa w 2022 r. przez przedsiębiorstwa wodociągowe: Tarnowskie Wodociągi  Sp. z o.o. oraz Grupę Azoty  S.A. spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych  określonych w rozporządzeniu Mi...

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał informację o stwierdzeniu na terenie województwa małopolskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich.

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, jakość wody dostarczanej  mieszkańcom Tarnowa w II półroczu 2022 r. z wodociągów publicznych Tarnowskich Wodociągów spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych  określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2...

W oparciu o informację Grypy  Azoty S.A  w Tarnowie  z dnia 13 stycznia 2023 r.,  Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że przeprowadzone badania jakości wody dostarczanej w IV kwartale  2022 r. do spożycia mieszkańcom Tarnowa  z wodociągów zakładowych Grupy Azoty S.A. potwierdzają, że spełniała ona wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudni...

Zgnilec amerykański jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych pszczół wywoływaną przez bakterię atakującą larwy pszczół. Chorobę rozpoznaje się po  nieprzyjemnym zapachu, wydobywającym się z zakażonego ula. Pszczelarz ma obowiązek powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeżeli podejrzewa, że w jego pasiece występuje choroba.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski