Komunikaty

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, wydał zarządzenie, określające kwoty, przeznaczone dla poszczególnych tarnowskich osiedli w 2020 roku. Zgodnie z nim, rady osiedli będą miały do dyspozycji ponad 4,2 miliona złotych.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie w oparciu o uchwałę nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. § 14 pkt 3 oraz uchwałę nr 6 z dnia 5 lipca 2019 r. Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 67 w Tarnowie zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 67 w Tarnowie o obsadzeniu mandatu na członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 67 w Tarnowie bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na 28 lipca 2019 r. ...

Pełnomocnik Małopolskiej Izby Rolniczej  ds. organizacji wyborów na terenie Miasta Tarnowa uprzejmie informuje, że  w dniach od 14 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 III piętro w  pok. 324  w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30  będą wyłożone spisy osób (fizycznych i prawnych) uprawnionych do głosowania do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych w okręgu wyborczym nr 67 w Tarnowie.

 Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie  przypomina, że w oparciu o art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p. zm. ), na wałach przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym sadzenia drzew lub krzewów oraz zaorywania gruntu, siania i innyc...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa na wolne miejsca odbywa  bezpośrednio w placówkach (poza systemem elektronicznym) w okresie od 3 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Ruszył nabór kandydatów na ławników sądowych w Tarnowie na kadencję w latach 2020-2023. Ławnikiem może zostać osoba z polskim obywatelstwem między 30. a 70. rokiem życia, mieszkająca w Tarnowie od co najmniej roku i posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie. Wnioski są przyjmowane do 30 czerwca w Wydziale Spraw Obywatelskich magistratu.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że dzięki staraniom Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych oraz zrozumieniu potrzeb właścicieli lasów w resorcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uruchomione zostało działanie o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa, złożony przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej – Więcej praw dla tarnowian.