Komunikaty

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że zmianie uległ termin ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego i odbędzie się w dniach od 14 maja do 21 maja 2021 roku.  Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie

Urząd Miasta Tarnowa, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XXX/274/96 § 6 ust. 1 z dnia 03.10.1996r.,w sprawie zasad i trybu nadawania nazw ulicom i placom publicznym w mieście Tarnowie, podaje do publicznej wiadomości – celem wyrażenia opinii – niżej wskazaną propozycję nadania nazw dla ulic, skwerów i ronda w mieście Tarnowie, która została przyjęta do konsultacji społecznych przez Komisję d/s Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rad...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że w dniach od 7 maja do 14 maja 2021 roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana zostanie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Komunikat - ptasia grypa

27.04.2021, 13:16

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że Wojewoda Małopolski dnia 21 kwietnia 2021 r. wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Zakaz obowiązuje do czasu uchylenia rozporządzenia. 

foto

„Czyste powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest ograniczenie lub całkowite zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń (głównie pyłów) oraz gazów cieplarnianych  wprowadzonych do atmosfery z domów jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez właścicieli (współwłaścicieli) budynków.

premie

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie jakość wodzy dostarczanej do spożycia mieszkańcom Tarnowa z wodociągów publicznych i zakładowych w 2020 r. spełniała wymagania i parametry sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

OBWIESZCZENIE

10.02.2021, 09:05

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/181/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r.  Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 6762). ...

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu województwa do zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów zadań określonych w art.22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017 r.poz.1161z póź.zm.), (głównie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiornikó...