Strategia Rozwoju Miasta Tarnów 2030 - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Strategia Rozwoju Miasta Tarnów 2030

„Strategia Rozwoju Miasta – Tarnów 2030" przyjęta

W trakcie LXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, w dniu 15 września 2022 r. radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030”. Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem miejskim, definiującym obszary i cele prowadzonej lokalnie polityki rozwoju. Stanowi ona punkt wyjścia dla wszelkiej późniejszej aktywności samorządu.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu, jak i do aktywnego włączania się w proces realizacji i monitoringu zapisów strategii.

 

 

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030”

Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030” został skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Tarnowie w trakcie najbliższej sesji, tj. 15 września 2022 r.

Strategia jest najważniejszym dokumentem miejskim, definiującym obszary i cele prowadzonej lokalnie polityki rozwoju. Stanowi ona punkt wyjścia dla wszelkiej późniejszej aktywności samorządu i jest w szczególności ukierunkowana na działania prorozwojowe.

Projekt strategii został przygotowany przy wykorzystaniu narzędzi  partycypacji społecznej. Gorąco dziękujemy wszystkim partnerom społecznym i gospodarczym, którzy włączyli się w proces przygotowania tego dokumentu.

Jednocześnie informujemy, że w uzgodnieniu z właściwymi organami, Prezydent Miasta Tarnowa odstąpił od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030”.

Poniżej można zapoznać się w projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030", jak również obwieszczeniem o odstąpieniu od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030” oraz ewaluacją ex-ante tego projektu.

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2157010,projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwoju-miasta-tarnow-2030.html (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030”).

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2158518,obwieszczenie-o-odstapieniu-od-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-dla-p.html  (Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta – Tarnów 2030”).

 

Prezydent podpisał sprawozdanie z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela podpisał dzisiaj sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030”. Przeprowadzone one zostały w terminie od 31 stycznia do 11 marca.

Projekt dokumentu podlegał konsultacjom z mieszkańcami Tarnowa, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, gminami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, powiatem tarnowskim oraz dyrektorem generalnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ich celem było zebranie poglądów w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030”.

Uczestnicy konsultacji mieli możliwość przedstawienia poglądów podczas trzech spotkań, organizowanych w formule online przez Urząd Miasta Tarnowa. Każde z nich poświęcone było jednemu z trzech wymiarów – społeczny, przestrzenny i gospodarczy - ujętych w strategii. Zaprezentowano podczas nich główne założenia projektu ze szczegółowym omówieniem celów, kierunków działań i głównych przedsięwzięć zawartych w danym wymiarze. Swoje propozycje uczestnicy przesyłać mogli również za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej.

W wyniku konsultacji otrzymano w terminie 69 poglądów. Prezydent dokonał zebrania i analizy zgłoszonych propozycji po zasięgnięciu opinii Komisji Strategii i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Tarnowie.

Zestawienie poglądów zgłoszonych do „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2030” wraz ze stanowiskiem prezydenta dostępne jest poniżej.

 

 

Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2030"

Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2030".

Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem miejskim, definiującym obszary i cele prowadzonej lokalnie polityki rozwoju. Stanowi ona punkt wyjścia dla wszelkiej późniejszej aktywności samorządu, pozwala wykorzystać szanse i możliwości rozwojowe, bazując jednocześnie na mocnych stronach danego ośrodka

Głównym wyzwaniem w procesie tworzenia strategii była i jest właściwa identyfikacja potencjałów rozwojowych oraz osiągnięcie jak najszerszej akceptacji społecznej dla przyjmowanych na przyszły okres celów i zamierzeń strategicznych.

Dlatego zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w trwającym procesie konsultacji

Uwagi, wnioski, opinie itp. do projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2030". będzie można zgłaszać w terminie od 31 stycznia 2022 r. do 11 marca 2022 r. w następujących formach:

1) podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa w wyżej wymienionym okresie;

Link do konsultacji 3 marca (czwartek) w godz. 15:00 do 17:00 – Wymiar Gospodarczy

https://zoom.us/j/95443720642

2) pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Rozwoju Miasta, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres strategia@umt.tarnow.pl.

Będziemy wdzięczni za składanie uwag, wniosków, opinii, itp. na poniższym formularzu. O terminach organizowanych spotkań będziemy informować na bieżąco.

 

Ruszają działania dotyczące projektu strategii rozwoju!

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej tarnowscy radni podjęli uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.

- Strategię tę można porównać do mapy drogowej, która pokazuje możliwości rozwojowe, porządkuje je zgodnie z przyjętymi priorytetami i wskazuje drogi do celu. Uwzględnia ona szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony miasta, pokazuje, na czym się skupić w najbliższej przyszłości i w jaki sposób osiągnąć założone cele. Z drugiej strony jest to także pewna forma „instrukcji obsługi” zarządzania miastem w najbliższych czasach – mówi dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Rafał Koścień, dodając przy tym, że najtrudniejsze w pracy nad jej przygotowaniem jest wskazanie priorytetów, miasto musi bowiem zapewniać mieszkańcom usługi w wielu zróżnicowanych dziedzinach.

dlatego, już w marcu i w kwietniu rozpocznie się cykl działań informacyjnych związanych z opracowaniem projektu strategii. Mają one na celu poznanie opinii oraz pozyskanie wniosków i uwag, które pozwolą zdefiniować cele rozwojowe na najbliższe lata.

Wszystkie materiały, w tym informacje o działaniach konsultacyjnych związanych z procesem uchwalania strategii będą publikowane poniżej. Informacji udzielać będą również pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Tarnowa, z którymi można kontaktować się telefonicznie (tel. 14 68 82 598) lub poprzez e-mail (strategia@umt.tarnow.pl)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski