Odznaka Honorowa Gminy Miasta Tarnowa

Ukonstytuował się Konwent Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa. Można składać już wnioski o przyznanie tego wyróżnienia. - Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej może złożyć prezydent Tarnowa, przewodniczący Rady Miejskiej, klub radnych, grupa 5 radnych lub komisja rady oraz podmioty, które nie są osobami fizycznymi i mają siedzibę na terenie miasta – mówi sekretarz miasta, Aleksandra Mizera. Co ważne, mieszkańcy miasta mogą składać wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej za pośrednictwem powyższych, potencjalnych wnioskodawców.

W skład konwentu wchodzą Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Ryszard Pagacz (przewodniczący), Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie Antoni Zięba (zastępca przewodniczącego), szefowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku Maria Kanior (sekretarz), ks. bp. Wiesław Lechowicz oraz prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Halina Żmuda.

Przypomnijmy, odznaka ta może być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym. To wyjście naprzeciw głosom mieszkańców. Wnioski w sprawie nadania Odznaki powinny być składane do Konwentu, za pośrednictwem Urzędu Miasta Tarnowa, w dwóch terminach: do 31 marca i do 30 września każdego roku. Więcej szczegółów oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć w poniższych dokumentach.

1. Uchwała Nr XXXVII/533/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

 

1a. Uchwała Nr LIX/726/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

 

2. Uchwała Nr XXXIX/553/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie powołania Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

 

2a. Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Konwentu Odznaki Honorowej Gminy MIasta Tarnowa

 

2b. Uchwała Nr L/558/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa

 

 

3. Uchwały Konwentu o wyborze przewodniczącego, zastępcy i sekretarza

 

4. Uchwała Nr 4 Konwentu w sprawie regulaminu pracy Konwentu wraz z załącznikiem do uchwały Nr 4 (regulaminem)

 

5. Regulamin nadawania i noszenia Odznaki - załącznik nr 4 do Uchwały 533/2013 

 

6. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa dla osób fizycznych

 

7. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa dla osób nie będących osobami fizycznymi

 

Odznaczeni:

Antoni Sydor 

15zp182.pdf (75 kB)

Barbara Wiatr

15zp183.pdf (75 kB)

Bogusława Romaniewska

18zp424.pdf (304 kB)

Barbara Prymakowska

18zp425.pdf (301 kB)

Mieczysław Sobol

18zp426.pdf (300 kB)

Roman Starzec

18zp427.pdf (298 kB)