Nieodpłatna pomoc prawna - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Nieodpłatna pomoc prawna

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie miasta Tarnowa odbywa się stacjonarnie, a także za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon) oraz poza punktem.
 

Aby skorzystać z pomocy prawnej należy umówić się telefonicznie w Wydziale Spraw Obywatelskich pod nr tel. 14 688 27 09 w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa, e-mailowo pod adresem: npp@umt.tarnow.pl lub przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Na terenie Tarnowa działają trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz jeden Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, w których pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów, radców prawnych lub doradców obywatelskich.

Wszystkie Punkty finansowane są z budżetu Państwa i funkcjonują na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Od 1 stycznia 2019 r. znowelizowana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej daje takie prawo każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest złożenie pisemnego oświadczenia, że beneficjent pomocy nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązujących przepisach prawnych w sprawie, w której oczekuje ona pomocy prawnej oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Punktach odbywa się według kolejności zgłoszeń po uprzednim umówieniu terminu wizyty (zapisy są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30), a czas oczekiwania na uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej jest uzależniony od wolnych terminów w danym punkcie.

 

Dokumenty wymagane do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • dokument potwierdzający tożsamość;
 • oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej –do  pobrania w Punkcie;
 • dokumentacja dotycząca sprawy – opcjonalnie.

 

Harmonogram dyżurów znajduje się pod tym linkiem.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski