Nieodpłatna pomoc prawna

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że od dnia 17 maja 2021 r. wznowione zostanie osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Tarnowie. Aby skorzystać z pomocy prawnej należy umówić się telefonicznie w Wydziale Spraw Obywatelskich pod nr  tel. 14 688 27 09 w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa lub mailowo: npp@umt.tarnow.pl.

Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem np.ms.gov.pl/malopolskie/tarnow.

Informacje szczegółowe można znaleźć w biuletynie informacji publicznej.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Na terenie Tarnowa działają trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz jeden Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, w których pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, a także adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich ze Stowarzyszenia SURSUM CORDA.

Wszystkie Punkty finansowane są z budżetu Państwa i funkcjonują na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Od 1 stycznia 2019 r. znowelizowana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej daje takie prawo każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest złożenie pisemnego oświadczenia, że beneficjent pomocy nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązujących przepisach prawnych w sprawie,w której oczekuje ona pomocy prawnej oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • nieodpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegow Punktach odbywa się według kolejności zgłoszeń po uprzednim umówieniu terminu wizyty (zapisy są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30), a czas oczekiwania na uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej jest uzależniony od wolnych terminów w danym punkcie.

Dokumenty wymagane do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  • dokument potwierdzający tożsamość;
  • oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – do  pobrania w Punkcie;
  • dokumentacja dotycząca sprawy – opcjonalnie.

 

Poniżej harmonogram dyżurów