Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Tarnowa działa cztery Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zorganizowane przez Urząd Miasta Tarnowa. 

Wszystkie są finansowane z budżetu Państwa i funkcjonują na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Od 1 stycznia 2019 r. znowelizowana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej daje takie prawo każdej osobie fizycznej, która przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Kto udziela bezpłatnej pomocy prawnej?

Wszystkie nieodpłatne porady prawne udzielane są przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia przez aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1)     poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązujących przepisach prawnych w sprawie, której oczekuje ona pomocy prawnej oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub

2)     wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)     sporządzeniu projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub

4)     sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Pomoc ta nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Gdzie i kiedy w Tarnowie można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działają wg poniższego harmonogramu: 

L.p.

Lokalizacja

Tygodniowy rozkład pracy

    
  

Poniedziałek

Wtorek  

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Punkt NPP Nr 1

w Urzędzie Miasta Tarnowa

Tarnów, ul. Nowa 4, pokój nr 313

od 12.00
do 16.00

od 08.00
do 12.00

od 12.00
do 16.00

od 12.00
do 16.00

od 08.00
do 12.00

2.

Punkt NPP Nr 2

w Urzędzie Miasta Tarnowa

Tarnów, ul. Nowa 4, pokój nr 313

od 08.00
do 12.00

od 12.00
do 16.00

od 08.00
do 12.00

od 08.00
do 12.00

od 12.00
do 16.00

3.

Punkt NPP Nr 3 

w siedzibie Rady Osiedla Nr 13 „Westerplatte”

Tarnów, ul. Westerplatte 18

od 13.00   
do 17.00

 

od 08.00
do 12.00

 

od 13.00
do 17.00

 

Filia Punktu NPP Nr 3

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

w siedzibie Rady Osiedl aNr 8 „Mościce”

Tarnów, ul. Chemiczna 2

 

od 13.00
do 17.00

 

od 08.00

do 12.00

 
4.

Punkt NPP Nr 4

w siedzibie Rady Osiedla Nr 4 „Grabówka”

Tarnów, ul. Graniczna 8A

od 08.00

do 12.00

od 08.00 

do 12.00

 

od 12.00
do 16.00

 
 

Filia Punktu NPP Nr 4 

w Szkole Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza

Tarnów, ul. Krzyska 118

  

od 14.00

do 18.00

 

od 14.00

do 18.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 14 68 82 709 (zapisy są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).