Mapa akustyczna Tarnowa powstała dla oceny klimatu akustycznego miasta. W celu opracowania mapy wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu dróg, linii kolejowych, obszarów przemysłowych. Określono poziom emisji dźwięku z poszczególnych źródeł (mapy emisyjne) oraz przestrzenny rozkład imisji dźwięku (mapy imisyjne). W zakładce Zintegrowany System Informacji Przestrzennej (http://zsip.umt.tarnow.pl/) przedstawiono warstwy mapy is...

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do 2020 r. dla TarnowaPlan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem wyznaczającym kierunki  rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Tarnowa na lata 2014-2020. Obejmuje działania inwestycyjne i nieinwestycyjne w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie oraz informacja i edukacja.PGN został opracowany w cel...

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa do roku 2020 wraz ze strategią krótkoterminową do roku 2016” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie miasta.