Strategie środowiskowe - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Mapa akustyczna Tarnowa powstała dla oceny klimatu akustycznego miasta. W celu opracowania mapy wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu dróg, linii kolejowych, obszarów przemysłowych. Określono poziom emisji dźwięku z poszczególnych źródeł (mapy emisyjne) oraz przestrzenny rozkład imisji dźwięku (mapy imisyjne). W zakładce Zintegrowany System Informacji Przestrzennej (http://zsip.umt.tarnow.pl/) przedstawiono warstwy mapy is...

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do 2020 r. dla TarnowaPlan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem wyznaczającym kierunki  rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Tarnowa na lata 2014-2020. Obejmuje działania inwestycyjne i nieinwestycyjne w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie oraz informacja i edukacja.PGN został opracowany w cel...

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa do roku 2020 wraz ze strategią krótkoterminową do roku 2016” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie miasta.

Prezydent Miasta Tarnowa realizując obowiązek wynikający z art. 18 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa POŚ) sporządza co 2 lata Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Obowiązek wynika również z zapisów zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2024 ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020” (dalej: Program), przyjętego Uchwałą Nr XLVI/497/2017 Rady Miejskiej w Tarnowi...


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski