Strategie środowiskowe - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Ekspertyza „Oszacowanie bilansu emisji gazów cieplarnianych dla obszaru miasta Tarnowa” została wykonana na podstawie umowy WOŚ.602.1.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, a ATMOTERM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.Celem niniejszej ekspertyzy jest oszacowanie aktualnego (dla...

Ekspertyza „Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Tarnowa” została wykonana na podstawie umowy WOŚ.602.1.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, a ATMOTERM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.Ekspertyza wykazuje kierunki rozwoju odnawialnych źródeł ...

Mapa akustyczna Tarnowa powstała dla oceny klimatu akustycznego miasta. W celu opracowania mapy wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu dróg, linii kolejowych, obszarów przemysłowych. Określono poziom emisji dźwięku z poszczególnych źródeł (mapy emisyjne) oraz przestrzenny rozkład imisji dźwięku (mapy imisyjne). W zakładce Zintegrowany System Informacji Przestrzennej (http://zsip.umt.tarnow.pl/) przedstawiono warstwy mapy is...

Plan adaptacji miasta Tarnowa do zmian klimatu do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w czterech najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach miasta, tj. w z...

Przygotowany „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Tarnowa na lata 2022-2030” stanowi aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tarnowa do 2020 r.”, przyjętego uchwałą Nr XIX/201/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r.Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza ...

Program ochrony środowiska dla miasta Tarnowa na lata 2022-2028 ze strategią krótkoterminową na lata 2022-2024.

Prezydent Miasta Tarnowa realizując obowiązek wynikający z art. 18 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa POŚ) sporządza co 2 lata Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Obowiązek wynika również z zapisów zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2024 ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020” (dalej: Program), przyjętego Uchwałą Nr XLVI/497/2017 Rady Miejskiej w Tarnowi...


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski