Pomoc mieszkańcom - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Pomoc mieszkańcom

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie „Program Czyste Powietrze w Tarnowie – jak uzyskać dofinansowanie”. Odbędzie się ono w piątek, 12 stycznia, w godz. 10.30 -13.30 w Multimedialnym Centrum Artystycznym, przy ul. Wałowej 25 w Tarnowie (Zakątek Spycimira Leliwity).

 GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”:Wsparcie dla mieszkańców Tarnowa w zakresie konsultacji i pomocy przy elektronicznym wypełnianiu wniosku o dofinansowanie jest udzielane w gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 pok. 323, 325. Punkt czynny jest dwa dni w tygodniu (wtorek i środa) w godzinach 9.00-14.00  (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu na konsul...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przypomina, że właściciele nieruchomości gruntowych oraz użytkownicy Rodzinnych Ogródków Działkowych mogą nadal ubiegać się o dofinansowanie do zbiorników służących gromadzeniu wód opadowych i roztopowych.

Tarnów rozpoczyna dofinansowanie do zbiorników służących do gromadzenia wody roztopowej oraz deszczówki. Program skierowany jest do osób będących właścicielami nieruchomości, na których nie prowadzi się działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą od czwartku, 27 sierpnia.

Już od kilkunastu lat władze miejskie Tarnowa starają się zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i dofinansowują mieszkańcom wymianę pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne oraz instalowanie mikroinstalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych). Zasady  udzielania dotacji określa Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub wykorzys...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby za...

Nieustannie trwa nabór wniosków do programu Czyste Powietrze, którego celem jest dofinansowanie prac związanych z termomodernizacją budynku oraz do wymiany starych kotłów grzewczych. W programie można wziąć udział do 31.12.2027 r. 

Nasze miasto zapewnia mieszkańcom możliwość bezpiecznego pozbycia się nieużytecznych leków. Do dyspozycji tarnowian oddano 29 aptek, w których w specjalnie przeznaczonych pojemnikach można pozostawić przeterminowane medykamenty. Akcja, którą miasto prowadzi od 2001 r., ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej i naukę właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Pozostawione w aptekach nieużyteczne już leki zostaną zutylizowane w sp...

CEEB

Przypominamy, że do 30 czerwca wszyscy mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i  niemieszkalnych. Dokument ten trafi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Niezłożenie go w wyznaczonym czasie w grozi karą grzywny, nawet w wysokości 5 tys. złotych.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski