Pomoc mieszkańcom

Tarnów rozpoczyna dofinansowanie do zbiorników służących do gromadzenia wody roztopowej oraz deszczówki. Program skierowany jest do osób będących właścicielami nieruchomości, na których nie prowadzi się działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą od czwartku, 27 sierpnia.

Miasto Tarnów realizuje projekt „Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie”, umożliwiający udzielenie mieszkańcom dotacji do likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.W grudniu 2017 r. podpisano umowę na wynoszące blisko 8 milionów złotych unijne dofinansowanie do projektu „Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie”. Dzięki temu w ciągu trzech ...

Już od kilkunastu lat władze miejskie Tarnowa starają się zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i dofinansowują mieszkańcom wymianę pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne oraz instalowanie mikroinstalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych). Zasady  udzielania dotacji określa Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub wykorzys...

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby za...

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Nasze miasto zapewnia mieszkańcom możliwość bezpiecznego pozbycia się nieużytecznych leków. Do dyspozycji tarnowian oddano 29 aptek, w których w specjalnie przeznaczonych pojemnikach można pozostawić przeterminowane medykamenty. Akcja, którą miasto prowadzi od 2001 r., ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej i naukę właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Pozostawione w aptekach nieużyteczne już leki zostaną zutylizowane w sp...