Projekty europejskie

Gmina Miasta Tarnowa realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, ws...

Termin realizacji projektu: 02.11.2016 r. – 21.12.2019 r.Wartość całkowita projektu: 808 774,31 złWartość dofinansowania: 687 458,17 złData podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 21.12.2016 r. 

Na byłym terenie poprzemysłowym powstaje centrum wypoczynku i rekreacji. Projektowana inwestycja będzie dwuetapowa. W ramach projektu planuje się zagospodarowanie istniejących fundamentów, budowę amfiteatru zielonego, budowę promenady wzdłuż linii brzegowej stawu Kantoria, przebudowę istniejącego parkingu.

Małopolski Tele-Anioł

06.07.2018, 08:10

Miasto Tarnów we współpracy z Województwem Małopolskim zaprasza do udziału w projekcie pn. Małopolski Tele-Anioł. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, które z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy podeszłego wieku, powinny być objęte stałą opieką. Małopolski Tele-Anioł to pierwszy projekt wdrażający teleopiekę na tak dużą skalę w Polsce.

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz (od 23.05.2019 r.), Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (od 23.09.2019 r.) oraz Gminą Zakliczyn (od 1.07.2020 r.), w ramach Programu Operacyjnego Wi...