Stypendia - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Stypendia

JEDNORAZOWE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Stypendium skierowane jest:

1) do uczniów szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

- dyrektor szkoły;

- rodzic lub opiekun prawny;

- pełnoletni uczeń;

2) do uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

- rodzic lub opiekun prawny;

- pełnoletni uczeń.

UWAGA: Przepisy regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników, klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, a także dotychczasowych szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjów lub liceów ogólnokształcących, do czasu zakończenia nauki w tych szkołach.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

- wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi;

- wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi.

 Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przesłanek, o których mowa w regulaminie w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września do 31 sierpnia.

 Termin składania wniosków: do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

 Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa  http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,913271.html

 

STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Tarnowa:
- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych 
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
24 roku życia
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno–wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami składa się  od 1 września do dnia 15 września danego roku a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego w Centrum Usług Społecznych przy ul. K. Brodzińskiego 14 w następujący sposób:

1.    za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /mopstar/skrytka
2.    za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
3.    poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego,
4.    osobiście - poprzez złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Tarnowie przy ul. Brodzińskiego 14, Biuro Obsługi Klienta.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku dostępne są na stronie Centrum Usług Społecznych https://cus.tarnow.pl/swiadczenia/stypendium-szkolne/ 
 

ZASIŁKI SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom znajdujących się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, zamieszkałym na terenie Miasta Tarnowa.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Tarnowa:
- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych 
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
24 roku życia
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno–wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie przy ul. Brodzińskiego 14 w następujący sposób:

1.    za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /mopstar/skrytka
2.    za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
3.    poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego,
4.    osobiście - poprzez złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Tarnowie przy ul. K. Brodzińskiego 14, Biuro Obsługi Klienta 

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku dostępne są na stronie Centrum Usług  Społecznych https://cus.tarnow.pl/swiadczenia/zasilek-szkolny/  

 

 

Dodatkowe informacje na temat stypendium szkolnego o charakterze socjalnym znajdują się na BIP  https://bip.malopolska.pl/custarnow,a,2320087,pomoc-materialna-dla-uczniow-o-charakterze-socjanym-stypendium-szkolne.html


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski