OBWIESZCZENIE NR 2/16/2020

Miejskiej Komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 7 września 2020 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Osiedla Nr 16 „Zielone” w Tarnowie

Miejska Komisja Wyborcza, której skład został ustalony uchwałą Nr XXIII/254/2020 z dnia23 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Gminy Miasta Tarnowai powołania Miejskiej Komisji Wyborczej (z późn. zm.), na podstawie  § 34 Statutu OsiedlaNr 16 „Zielone” nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XI/156/2003z dnia 22 maja 2003 r.  w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 „Zielone” (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 252 poz. 2964, z  2012 r. poz. 918, z 2013 r. poz. 2525, z 2015 r. poz. 6412, z 2017 r. poz. 6365, z 2019 r. poz. 9496) podajedo publicznej wiadomości informację o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Osiedla Nr 16 „Zielone”.

1. W obszarze obejmującym Osiedle „Zielone” w wyborach do rad osiedli Gminy Miasta Tarnowa, zarządzonych na dzień 27 września 2020 r. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 18 kandydatów na członków Rady Osiedla. W dniu 3 sierpnia 2020 r. trzech kandydatów na członków Rady Osiedla Nr 16 „Zielone” złożyło rezygnacje z kandydowania do Rady Osiedla.

2. Wobec powyższego w Radzie Osiedla Nr 16 „Zielone” nie przeprowadza się wyborów ze względu na to, że liczba kandydatów nie jest większa niż statutowa liczba członków tej Rady.

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Krzysztof Janas