Opłata targowa - stawki na 2021 r. (w 2021 r. obowiązują stawki z 2014 r.)

Stawki w 2021 r. nie ulegają zmianie.

UCHWAŁA NR XLII/756/2005 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Tarnowie uchwala , co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

2. Za targowiska, o których mowa w ust. 1, uznaje się następujące miejsca:

1)      Burek - działka Nr 173/1 obr. 229,

2)      Hala Miejska ul Panny Marii 2- działki nr 147/4, 147/5 i 176/1 obr. 229,

3)      Targowica - działka nr 1 obr. 164,

4)      plac targowy przy ul Akacjowej - działka 33/12 obr. 192,,

5)      plac targowy przy ul. Łaziennej,

6)      plac targowy przy ul. Klikowskiej - działka nr 137/2 obr.202,

7)      giełda samochodowa przy  ul. Lwowskiej,

8)      giełda kwiatowa- ul. Hodowlana 5 - działka nr 162 obr.200,

9)      giełda rolno-spożywcza ul. Mościckiego 197

3. Stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży poza targowiskami określonymi w ust. 2 ustala się w wysokości stanowiącej trzykrotność stawek opłat określonych w wierszach: od 1 do 8.6, 10.1 i 10.2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. W przypadku dokonywania sprzedaży towarów, dla których stosowane są różne stawki opłaty targowej, pobiera się wyższą ze stawek określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Powierzchnia zajęta pod sprzedaż oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego i towary przez niego sprzedawane oraz urządzenie (obiekt), z którego dokonuje się sprzedaży, a także powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się wokół tego urządzenia (obiektu).

3. Przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej powierzchnię, zajętą pod sprzedaż zaokrągla się w taki sposób, że końcówkę do 0,5m2 pomija się, a większą niż 0,5m2 podwyższa się do pełnego metra kwadratowego.

4. W przypadku, gdy powierzchnia zajęta pod sprzedaż wynosi mniej niż 1m2, opłatę targową pobiera się w wysokości należnej za 1 m2.

 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wykaz inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 4. 1.Pobór opłaty targowej następuje za wydaniem kwitów opłaty targowej opatrzonych pieczęcią jednostki „Targowiska Miejskie” i ponumerowanych jako druki ścisłego zarachowania.

2. Kwity opłaty targowej wydaje i rozlicza oraz sprawuje nadzór nad ich wykorzystaniem jednostka budżetowa Targowiska Miejskie Gminy Miasta Tarnowa.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVII/414/97 z dnia 18 grudnia 1997r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru opłat targowych pobieranych na placach targowych w mieście Tarnowie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowie Nr VII/105/99 z dnia 25 marca 1999r. i Nr XX/329/2000 z dnia 24 lutego 2000r.

§ 7. 1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Kasznia

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/756/2005Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia  24 listopada  2005r.

 

TABELA DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ POBIERANYCH

OD OSÓB  DOKONUJĄCYCH  SPRZEDAŻY  NA  TARGOWISKACH

 

 

 

L.p.

 

 

Sposób sprzedaży i rodzaj towaru

 

 

Jednostka miary*

 

Dzienne stawki opłaty targowej w złotych
w okresie letnimw okresie zimowy
 od  1.04.  do 30.10.od  1.11.   do  31.03.
    12345
    1.Sprzedaż z lad i stołów zadaszonych lub usytuowanych w zadaszonych miejscach

 

od 1 m2

  
    1.1.Artykułów spożywczych, pieczywa,  płodów rolnych ,owoców i warzyw, kwiatów, nasion, sadzonek oraz runa leśnego

 

 

 

 

 

4.00

 

 

3.00

    1.2.

Artykułów przemysłowych i wyrobów

Rzemieślniczych

 

 

8.00

 

6.00

    2.Sprzedaż z lad, stołów niezadaszonych,od 1 m2  
    2.1.Artykułów spożywczych, pieczywa,  płodów rolnych ,owoców i warzyw, kwiatów, nasion, sadzonek oraz runa leśnego 

 

 

3.00

 

 

2.00

    2.2.

Artykułów przemysłowych i wyrobów

rzemieślniczych:

a) nowych

b) używanych

 

 

 

6.00

3.00

 

 

4.00

2.00

    2.3.Sprzedaż hurtowa kwiatów 7.006.00

   

     3.

Sprzedaż z pojazdów mechanicznych

przyczep, naczep, platform

od pojazdu, przyczepy, naczepy, platformy  
    3.1.                                                   Artykułów spożywczych, pieczywa,  płodów rolnych ,owoców i warzyw, kwiatów, nasion, sadzonek oraz runa leśnego 

 

 

11.00

 

 

9.00

    3.2.Artykułów przemysłowych i wyrobów rzemieślniczych, mebli, zmechanizowanego sprzętu  gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń sanitarnych, akcesoriów samochodowych  i tym podobnych. 

 

 

 

 

15.00

 

 

 

 

12.00

    4.Sprzedaż z wozu konnegood wozu  
    4.1.Artykułów spożywczych, pieczywa,  płodów rolnych ,owoców i warzyw, kwiatów, nasion, sadzonek oraz runa leśnego 

 

 

5.00

 

 

4.00

    5.Sprzedaż obnośna z ręki, kosza, wiadraod sprzedającego  
    5.1.Artykułów spożywczych, pieczywa,  płodów rolnych ,owoców i warzyw, kwiatów, nasion, sadzonek oraz runa leśnego 

 

 

2.00

 

 

1.00

    5.2.

Artykułów przemysłowych i wyrobów

rzemieślniczych:

a/ nowych

b/ używanych                                               

 

 

 

4.00

2.00

 

 

3.00

1.00

    6.Sprzedaż zwierząt   
    6.1.

Koni , bydła , trzody chlewnej ,

owiec ,  kóz itp.  (sztuki dorosłe)

od sztuki

4.00

 

4.00

 

    6.2.Źrebiąt, cieląt, prosiąt, jagniąt, koźląt i tym podobnych.od sztuki

2.00

 

2.00

 

    6.3.

Zwierząt domowych :psów,

kotów, królików i innych sprzedawanych z klatek, skrzynek i tym podobnych.

 

 

od klatki, skrzynki

 

 

3.00

 

 

2.00

   6.4Ptactwo domowe i inne sprzedawane w paczkach , klatkach i tym podobnych.

 

od paczki, skrzynki

 

2.00

 

1.00

   7.Sprzedaż towarów na Giełdzie Kwiatowej przy ul. Hodowlanej   
   7.1.Sprzedaż hurtowa kwiatówod 1 m27.006.00
   7.2.Sprzedaż obnośna kwiatówod 1 m24.003.00

    8.

 

Sprzedaż towarów na terenie

Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. przy ul. Mościckiego 197

   
   8.1.z samochodu osobowegood pojazdu15.0012.00
   8.2.

z samochodu ciężarowego

o ładowności do 1.5 t.

 

od pojazdu

 

18.00

 

14.00

   8.3.

z samochodu ciężarowego

o ładowności powyżej 1,5 t. do  2.0 t.

 

od pojazdu

 

21.00

 

17.00

   8.4.

z samochodu ciężarowego

o ładowności powyżej  2.0 t.

 

od pojazdu

 

36.00

 

26.00

   8.5.

z ciągnika rolniczego ,pojazdu

o napędzie elektrycznym 

 

od pojazdu

 

10.00

 

10.00

   8.6.z przyczepy- naczepy samochodowej,   przyczepy campingowejod przyczepy, naczepy

 

20.00

 

15.00

   8.7.za zajętą powierzchnię placuod m28.005.00
     9.Sprzedaż na Giełdzie Samochodowej przy ul. Lwowskiej

 

 

  
  9.1.rowerów, motorowerów, meleksów, wózków inwalidzkich

 

od pojazdu

 

6.00

 

6.00

  9.2.samochodów osobowychod pojazdu15.0015.00
  9.3.samochodów ciężarowo-osobowych o ładowności do 2 t.

 

od pojazdu

 

17.00

 

17.00

  9.4.samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 2 t. do 3,5 t.od pojazdu20.0020.00
  9.5.samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 t.

 

od pojazdu

 

25.00

 

25.00

  9.6.Autobusówod pojazdu25.0025.00
  9.7.ciągnika rolniczego, przyczepy naczepy campingowejod ciągnika, przyczepy, naczepy

 

13.00

 

13.00

  9.8.sprzedaż akcesoriów z pojazdów, przyczep, naczepod pojazdu, przyczepy naczepyopłata jak w wierszach 9.1-do 9.7opłata jak w wierszach 9.1-do 9.7
  9.9.sprzedaż akcesoriów ze stołów , straganów i innych urządzeń bądź bezpośrednio z powierzchni placu

 

od m2

 

6.00

 

6.00

   10.

Sprzedaż artykułów gastronomicznych

„Mała Gastronomia”

 

 

 

 
  10.1.przy sprzedaży  z samochodu , przyczepy  samochodowej lub campingowejod pojazdu, przyczepy

 

21.00

 

16.00

  10..2.przy sprzedaży obnośnej, z rożna , pojemników i tym podobnychod sprzedającego, od rożna, pojemnika

 

10.00

 

9.00

* 1 m2 oznacza powierzchnię zajętą pod sprzedaż.

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/756/2005

Rady Miejskiej w Tarnowie

z dnia 24 listopada  2005r.

 

Wykaz inkasentów opłaty targowej oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso

 

Lp.Miejsce poboru opłat

 

Inkasent

 

 

Wynagrodzenie%zainkasowanychkwot

1Plac targowy ul. Łazienna działka 149 obr.229Marek Huetter „PPHU” ul.M.Buczka 7 w Tarnowie50%
2Plac targowy ul. Łazienna działka nr 175 obr.229Powszechna Agencja Handlowa ul Szkotnik 2b w Tarnowie50%
3Plac targowy ul. KlikowskaAdam Chlebuś i Ryszard Szczepanek „A&R” ul. PCK 30 w Tarnowie50%
4Plac targowy ul. Łazienna działka nr 39/1 obr.252Adam Majchrowski50%
5Plac targowy ul. Łazienna działka nr 39/2 obr.252Tomasz Wcisło50%
6Giełda kwiatowa- ul. Hodowlana 5Tarnowska Spółdzielnia Ogrodnicza ul. Hodowlana 5 w Tarnowie50%
7Giełda samochodowa ul. LwowskaMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Okrężna 9 w Tarnowie80%
8Giełda rolno-spożywcza ul. Mościckiego 197Małopolski Rynek Hurtowy  S.A. ul. Mościckiego 197 w Tarnowie50%
9

Place targowe:

Burek,

Hala Miejska ul Panny Marii 2,

Plac targowy przy ul. Akacjowej,

Targowica działka nr 1 obr. 164,

Łazienna działki nr 145  obr.229 i nr 40/1 obr. 252

Targowiska Miejskie Gminy Miasta Tarnowa ul N. Marii Panny 13c0%
10Pozostałe miejsca, w których prowadzony jest handelTargowiska Miejskie Gminy Miasta Tarnowa ul N. Marii Panny 13c0%

 

 

 

UCHWAŁA NR LII/667/2010 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 24 czerwca 2010 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 

Na podstawie art.19 ust.1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/756/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj.Małop. Nr 664, poz.4547 i z 2007 r. Nr 943, poz.6494 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) plac targowy Chyszów – działki nr 1/58, 1/117, 1/264 obręb 200”,

2) w załączniku Nr 1 do uchwały:

a) lp 9. otrzymuje brzmienie:

9.Sprzedaż na Giełdzie Samochodowej przy ul. Lwowskiej i ul. Giełdowej            

b) po lp.10. dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

11.Sprzedaż towarów na terenie placu targowego Chyszów   
11.1

z pawilonów handlowych typu namiot o wymiarach 3m x 3m oraz wyznaczonych stanowisk do handlu

o powierzchni 3 m x 3 m – artykuły przemysłowe i rolno-spożywcze

od namiotu,

stanowiska

1818
11.2Pozostała sprzedaż jak w lp. 1 do 7.2.   

3) w załączniku Nr 2 do uchwały lp 9. otrzymuje brzmienie:

9.Burek, Hala Miejska przy ul. Panny Marii 2, Chyszów , plac targowy przy ul.Akacjowej, plac targowy przy ul.ŁaziennejTargowiska Miejskie Gminy Miasta Tarnowa ul. N.M.Panny13 c0 %

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Żądło 

 

 

 UCHWAŁA NR LIX/730/2014 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 6 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 

Na postawie art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLII/756/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 664, poz.4547, z 2007 r. Nr 943, poz.6494, z 2010 r. Nr 403, poz.2874 i z 2012,poz.2492) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pobór opłaty targowej następuje za wydaniem przez inkasenta wydruku z kasy fiskalnej lub kwitu opłaty targowej opatrzonego pieczęcią jednostki "Targowiska Miejskie", będącego drukiem ścisłego zarachowania.";

2) w załączniku Nr 1 do uchwały:

    a) lp 7. otrzymuje brzmienie:

7.Sprzedaż towarów na Giełdzie Kwiatowej przy ul. Hodowlanej   
7.1.Sprzedaż hurtowa kwiatówod 1m²7.006.00
7.2.Sprzedaż obnośna kwiatówod 1m²4.003.00
7.3.z samochodu osobowegood pojazdu15.0012.00
7.4.z samochodu ciężarowego o ładowności do 1.5 t.od pojazdu18.0014.00
7.5.z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1.5 t. do 2.0 t.od pojazdu21.0017.00
7.6.z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 2.0 t.od pojazdu36.0026.00

 

    b) lp 11.1. otrzymuje brzmienie:

11.1Artykułów przemysłowych i rolno-spożywczych z pawilonów handlowych typu namiot o wymiarach 3m x 3m oraz wyznaczonych stanowisk do handlu o powierzchni 3m x 3mOd namiotu, stanowiska13,0013,00

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

      2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Światłowski


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski