Business Boost For Małopolska #2 - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Business Boost For Małopolska #2

Urząd Miasta Tarnowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Business Boost For Małopolska 2"

 

Umowa nr: RPMP.03.03.01-12-0047/20-00

Beneficjent: Gmina Miasta Tarnowa

Kwota całkowita projektu: 1 915 515,00 zł

Kwota dofinansowania projektu (85%): 1 628 187,75 zł

Wkład własny GMT do projektu (15%): 287 327,22 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,
Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska,
Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.
Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu "Business Boost for Małopolska 2", realizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, jest promocja oferty inwestycyjnej gmin Województwa Małopolskiego oraz budowa silnej i rozpoznawalnej marki gospodarczej Regionu.

W ramach projektu „Business Boost for Małopolska 2” zrealizowane zostaną przedsięwzięcia w wymiarze krajowym i zagranicznym, związane ze wsparciem małopolskich firm sektora MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, w tym m.in. poprzez organizację:

 • zagranicznej misji gospodarczej Web Summit 2021 w Lizbonie, Portugalia (branże: IT, sztuczna inteligencja, Smart City, robotyka, 5G, druk 3d, przemysł 4.0);
 • udziału w targach krajowych ENERGETAB 2021 w Bielsku-Białej (branże: energetyka, elektrotechnika, mechatronika, elektronika, mechanika, robotyka, automatyka, budownictwo);
 • udziału w targach krajowych ITM INDUSTRY EUROPE 2022 w Poznaniu (obrabiarki, metalurgia, hutnictwo, przemysł metalowy, spawalnictwo, druk 3D, przemysł 4.0, logistyka, energetyka, elektrotechnika, mechatronika, elektronika, mechanika, robotyka, automatyka, budownictwo);
 • udziału w targach zagranicznych THE BIG 5 2022 w DUBAJU, Zjednoczone Emiraty Arabskie (branże:  Inżynieria przemysłowa, robotyka, produkty, technologie i usługi solarne, budownictwo w tym: narzędzia budowlane i sprzęt ochrony osobistej, cyfrowe produkty i usługi budowlane, inteligentne budynki);
 • udziału w konferencji 11th ABSL Summit 2021;
 • Forum Inteligentnych Specjalizacji (2021,2022), poświęconych współpracy na linii nauka - biznes - mieszkańcy – samorząd;
 • działań promocyjnych małopolskich MŚP na konferencjach i targach krajowych.

 

Projekt ma charakter regionalny, dotyczy całego Województwa Małopolskiego.

 

Cele projektu

Celem projektu jest wytworzenie silnego impulsu rozwoju gospodarczego dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, poprzez:

 • ekspansję małopolskich firm z sektora MŚP na rynki Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Portugalii;
 • promocję potencjału inwestycyjnego Województwa podczas targów i konferencji;
 • analizę trendów w obszarze kapitału ludzkiego Województwa;
 • osiągniecie efektu synergii na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji Regionu oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce;
 • analizę kondycji gospodarczej i społecznej Subregionu Tarnowskiego;
 • rozbudowę bazy ofert inwestycyjnych Regionu.

 

Planowane efekty

Efektem realizacji Projektu będzie wieloaspektowa promocja gospodarcza Województwa Małopolskiego, oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w Regionie. Realizacja projektu umożliwi ekspansję małopolskich firm na europejskie rynki oraz wzmocni pozycję Województwa Małopolskiego, jako inspiratora współpracy na linii nauka-biznes-samorząd.

 

 

Pokazy naukowe, sztuczna inteligencja, robotyzacja, seanse astronomiczne, warsztaty Lego, wynalazki i wiele, wiele więcej – wszystko to podczas Forum Inteligentnych Specjalizacji, w ramach Festiwalu Nauki i Techniki w Tarnowie, które odbędzie się w dniach 30 września - 2 października 2022 r. na tarnowskim Rynku.

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w regulaminie:​ Regulamin rekrutacji.pdf (236 kB)  

Małopolskie firmy sektora MŚP, chcące wziąć udział w Projekcie „Business Boost for Małopolska 2”, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz załącznikami określającymi zasady rekrutacji i uczestnictwa, w szczególności kryteria kwalifikacji, tryb rekrutacji uczestników, prawa i obowiązki uczestników, warunki uczestnictwa w wydarzeniach oraz zasady ich ukończenia i rezygnacji z udziału w Projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się bieżącymi postępowaniami w ramach realizowanych podczas projektu "Business Boost for Malopolska 2" zamówień publicznych:


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski