Dotacje dla MŚP i organizacji na sprzęt i działania w czasie epidemii

Sekretariat Wykonawczy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w porozumieniu z państwami członkowskimi IŚE ogłosił, w związku z walką z epidemią COVID19, nadzwyczajny konkurs projektowy.  W jego ramach mają zostać przyznane małe dotacje na konkretne działania/ projekty na poziomie lokalnym w krajach IŚE, w tym w Polsce. Celem jest wspieranie społeczności i terytoriów państw członkowskich IŚE w obliczu sytuacji kryzysowej jaką jest epidemia. Konkurs otwarty jest do 9 kwietnia 2020 r.

Dotacje IŚE zostaną przydzielone na działania w 3 obszarach:
1. Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED);
2. Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU);
3. Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME).

Łącznie w ramach konkursu IŚE do rozdysponowania będzie ok 600 tys. euro. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację IŚE do 100% wartości projektu, a maksymalnie do kwoty 40 tys. euro.

O dotację mogą się ubiegać wszystkie podmioty publiczne i prywatne mające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim IŚE. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków. Wszyscy wnioskodawcy muszą określić swój status prawny w formularzu wniosku, odwołując się odpowiednio do odpowiedniego ustawodawstwa lub aktu prawnego. Organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jak również podmioty prywatne załączają oficjalny dokument potwierdzający rejestrację na formularzu zgłoszeniowym z grzecznościowym tłumaczeniem na język angielski.

Sekretariat Wykonawczy IŚE poinformował, że działania kwalifikujące się do otrzymania finansowania IŚE to:
 
Dla obszaru 1: Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED):

  • zakup sprzętu w celu zaspokojenia pilnych potrzeb medycznych;
  • zakup oprogramowania medycznego i innych narzędzi informatycznych w celu ułatwienia praktyk telemedycznych;
  • organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy pomiędzy i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);
  • realizacja i produkcja materiałów informacyjnych (infografie, wideo, media społecznościowe) kampanie) mające na celu ułatwienie rozpowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości na temat środków, w tym higienicznych, aby uporać się z rozprzestrzenianiem się COVID-19;
  • tłumaczenie dokumentów, materiałów informacyjnych i prac badawczych na języki narodowe państw członkowskich IŚE nie będących członkami UE.

 

Dla obszaru 2: Edukacja i e-learning/uczenie się na odległość (EDU):

  • zakup sprzętu do celów e-learningu, w tym sprzętu komputerowego (szkolne tablice cyfrowe), komputer, laptopy, tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do obsługi na odległość nauki, itp.);
  • organizowanie seminariów internetowych (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie edukacji (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE).

 

Dla obszaru 3: Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME):

  • zakup sprzętu ułatwiającego inteligentną pracę, w tym sprzętu komputerowego (komputery, laptopy), tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do inteligentnej pracy itp.);
  • organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i podmiotów gospodarczych (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);
  • zakup usług doradczych ułatwiających innowacje, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i dematerializacji przedsiębiorstw.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 9 kwietnia 2020 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: applications@cei.int.

Kopia wiadomości musi być także skierowana do Krajowego Koordynatora IŚE kraju wnioskodawcy (w Polsce jest to email: wieslaw.tarka@msz.gov.pl - pełna lista koordynatorów dostępnatutaj). Jest to bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym razie wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Szczegóły ww. konkursu opisane zostały na oficjalnej stronie internetowej IŚE  https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare.

Na tej stronie tej dostępny jest również wniosek (application form) oraz szczegółowe informacje dot. sposobu jego przekazania do Sekr. Wyk. IŚE, które publikujemy również do pobrania poniżej.

Zachęcamy Państwa do aplikowania o środki finansowe w tym trudnym dla wszystkich okresie.