Małopolski Program Regionalny „KONSERWATOR”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie kontynuuje realizację Małopolskiego Programu Regionalnego „Konserwator”, realizowanego w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy z Małopolski, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie.

W ramach programu wsparcie otrzymają osoby bezrobotne, poprzez zaangażowanie ich przy pracach związanych z ochroną tradycji kulturowej, zachowaniem i rewitalizacją zabytków oraz ochroną krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego. Tym samym beneficjentem tego Programu jest zarówno osoba potrzebująca pomocy ze względu na brak zatrudnienia, jak i instytucje kultury bądź inne podmioty realizujące zadania na rzecz ochrony zabytków i tradycji kulturowej, tj. samorządowe instytucje kultury, gminy, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki oraz kościelne osoby prawne.

 Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. W ramach programu za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy finansowane są:

  • stypendia stażowe dla uczestników programu przez okres od 3 do 6 miesięcy,
  • część wynagrodzenia za pracę w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
  • w zależności od wewnętrznych regulacji właściwego powiatowego urzędu pracy istnieje możliwość zwrotu kosztów badań lekarskich oraz zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu zawodowego uczestników MPR ,,Konserwator”.

Aktualnie trwa nabór samorządowych instytucji kultury, gmin, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zajmujących się statutowo problematyką kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki, w których w roku 2021 zostaną zorganizowane staże zawodowe, prace interwencyjne oraz roboty publiczne sfinansowane z Funduszu Pracy w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego ”Konserwator”.

Instytucje zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: joanna.mackiewicz-pachut@wup-krakow.pl

Zgłoszenia będą przekierowywane do właściwego powiatowego urzędu pracy celem dalszej realizacji.

Informacje na temat Małopolskiego Programu Regionalnego „Konserwator” można uzyskać w WUP w Krakowie, tel. 12 619 84 18, e-mail: joanna.mackiewicz-pachut@wup-krakow.pl. Ponadto informacji udzielają również właściwe powiatowe urzędy pracy.