Przedsiębiorco, oświadczenia w sprawie cen prądu do 29 lipca!

Od dnia 29 czerwca 2019 r. obowiązuje Ustawa, podpisana przez Prezydenta RP, zmieniająca tzw. ustawę o cenach prądu.

Na mocy tej ustawy ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, mikro i małych przedsiębiorstw, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w 2019 roku zostaną dostosowane do poziomu z dnia 30 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są uprawnieni do obniżonych cen energii elektrycznej (z wyłączeniem gospodarstw domowych) mają obowiązek złożenia oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy, do przedsiębiorstwa energetycznego, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej, z dnia 30 czerwca 2018 r., w II półroczu 2019 r. Złożenie oświadczenia jest konieczne z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu energią nie posiadają informacji o statusie odbiorcy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy (do pobrania tutaj). Oświadczenia należy składać do dnia 29 lipca br., do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) nie muszą składać takich oświadczeń.

W przypadku gdy obiorca końcowy nie złoży oświadczenia, zmiana umowy na korzystniejszych warunkach, przez przedsiębiorstwo energetyczne, obejmie tylko okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie dofinansowania od zarządcy rozliczeń, w formie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.