Bieżąca sytuacja epidemiczna w Tarnowie

Według danych na 15 maja (godz. 10.30) ostatniej doby odnotowano w Tarnowie 3 nowe osoby zakażone SARS-CoV-2 (liczba zakażonych na 10 tysięcy mieszkańców - 0.28). Od początku epidemii wśród mieszkańców miasta stwierdzono 7310 przypadków zakażenia. Ostatniej doby nie odnotowano w mieście zgonów osób chorych na Covid-19. Od początku pandemii odnotowano w Tarnowie 162 zgony osób z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2. Ostatniej doby wykonano 81 testów, liczba testów z wynikiem pozytywnym - 3. Na kwarantannie przebywają 142 osoby.

 

Poniżej prezentujemy najnowsze zasady i obostrzenia. Publikujemy również dane teleadresowe punktów pobierania wymazów i wykaz przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

 

epidemia koronawirusa

Obostrzenia obowiązujące od 1 maja 

Rząd wprowadza od 1 maja nowe obostrzenia dotyczące, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Poniżej pełna lista obowiązujących obostrzeń. Zakrywanie ust i nosa jedynie maseczką.  

Praca urzędów

W urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym obowiązuje praca zdalna, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Do zadań tych zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

7) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

8) ochrony środowiska, w tym dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych, zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

9) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej

10) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń dotyczących pracy urzędu podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

W przypadku zadań realizowanych w siedzibie urzędu dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Zasada powyższa nie dotyczy:

1) dzieci do ukończenia 13. roku życia;

2) osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie;

3) osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osób wymagających pomocy tłumacza;

5) innych osób, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Zasady dotyczące pracy Urzędu Miasta Tarnowa są dostępne tutaj.

Zasady dotyczące organizacji opieki i edukacji

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej od 4 maja. Powraca nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych od 15 maja. Przedszkola i żłobki są otwarte. Po 29 maja możliwy powrót do szkół wszystkich uczniów.

Transport publiczny

Środkami transportu zbiorowego do 14 maja może podróżować ograniczona liczba osób. Limit liczby pasażerów wynosi: - 50% liczby miejsc siedzących, albo - 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Od soboty 15 maja autobusy w Tarnowie pomieszczą połowę liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. 

Uroczystości religijne

W kościołach obowiązuje nowy limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Zgromadzenia publiczne

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Spotkania prywatne W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą. Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.

Zakazem prowadzenia działalności objęte są kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Zakaz nie dotyczy sportowych klubów tanecznych.

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe

Galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe zostaną otwarte od 4 maja. Będzie obowiązywał limit osób mogących przebywać jednocześnie w danym sklepie - 1 osoba na 15 mkw. Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Od 15 maja otwarcie gastronomii zewnętrznej (ogródków restauracyjnych, pubów, kawiarni) z zachowaniem dystansu społecznego, możliwość organizacji wesel na świeżym powietrzu do 25 osób. Na razie możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie. Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko w dostarczaniu posiłków dla gości hotelowych do pokojów. Nie obowiązują godziny dla seniorów. 15 maja otwarcie gastronomii zewnętrznej (ogródków restauracyjnych, pubów, kawiarni) z zachowaniem dystansu społecznego, możliwość organizacji wesel na świeżym powietrzu do 25 osób. Od 28 maja możliwa gastronomia wewnętrzna z limitem 50% zajętych miejsc i dystansem między stolikami, możliwość organizacji imprez okolicznościowych z limitem do 50 osób. 

Salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu

W całej Polsce ponownie otwarte są salony urody, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie. 

Hotele

Do 3 maja swoją działalność zawieszone mają hotele, wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych. Od 8 maja otwarcie hoteli z maksymalnym obłożeniem na poziomie do 50% (nadal zamknięte restauracje i SPA). 

Sport i rekreacja

Boiska zewnętrzne otwarte od 19 kwietnia. Natomiast baseny, korty oraz stoki narciarskie od 20 marca pozostaną zamknięte. Utrzymane zawieszenie działalności siłowni, klubów, centrów fitness. Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness: działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, przeznaczone dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Od 1 maja zostaną otwarte obiekty sportowe na świeżym powietrzu z limitem 50 osób, kryte obiekty sportowe i baseny otwarte dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży przy obłożeniu miejsc do 50%. 

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego. Wydarzenia mogą odbywać się bez udziału publiczności. Od 15 maja obiekty sportowe na świeżym powietrzu otwarte dla publiczności z maksymalnym obłożeniem na poziomie do 25%. Od 28 maja  otwarcie siłowni, klubów i centrów fitness. 

Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. (Spała, Wałcz, Zakopane, Cetniewo, Szczyrk i Giżycko).

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Galerie sztuki oraz muzea zostaną otwarte od 4 maja. Kina, teatry i filharmonie z maksymalnym obłożeniem na poziomie do 50% widowni zostaną otwarte od 21 maja. 

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja

Sanatoria i działalność uzdrowiskowa jest zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Ograniczenia w przemieszczaniu się

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są: - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), - osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, - osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych

Od 15 maja został zniesiony obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 metra od siebie. 

Usta i nos trzeba dalej obowiązkowo zasłaniać m.in.: w autobusie, tramwaju i pociągu, - w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, - w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wprowadzenie tej zasady zależy od decyzji pracodawcy, - w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta, - u lekarza, w przychodni, w szpitalu - w kościele i szkole - w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.

Nie trzeba zasłaniać ust i nosa na zewnątrz, pod warunkiem zachowania odległości 1,5 metra oraz w lesie, w parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem oraz w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:- całościowe zaburzenia rozwoju, - zaburzenia psychiczne, - niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, - trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

 

(PAP)

------------------------------------------------------------------------

Izolacja domowa osób u których rozpoznano zakażenie wirusemSARS-CoV-2 oraz kwarantanna osób, które mogły być narażone na zakażenie

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika. Kwarantanny nie można mylić z izolacją domową – ta dotyczy tylko osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Od kiedy kwarantanna?

Przeważnie kwarantanna zaczyna się po tym jak organ inspekcji sanitarnej skontaktuje się z osobą narażoną na zakażenie. Osoba ta zostaje wtedy poinformowana o okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umieszczone w tzw. systemie EWP.

Są jednak sytuacje, gdy objęcie kwarantanną jest niezależne od inicjatywy ze strony Powiatowej Inspekcji Sanitarnej:

1) tzw. kwarantanna graniczna; osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu tej granicy, obowiązkową kwarantannę, trwającą 10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

2) kwarantanna nakładana „automatycznie” w systemie EWP następnego dnia po zleceniu wykonania testu przez lekarza POZ – trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Nie dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne.

3) kwarantanna, której podlega osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna ta trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus 7 dni po zakończeni przez niego tej izolacji.

Kwarantanna osoby skierowanej na badanie trwa od dnia następującego po dniu wystawienia skierowania przez lekarza do czasu uzyskania wyniku ujemnego. W nowych przepisach doprecyzowano, że nie trwa dłużej niż 10 dni – rozwiązuje to problem zbyt długiego oczekiwania na wynik testu i nie udało się uzyskać wyniku ujemnego, który stanowi podstawę zwolnienia.

Kto podlega kwarantannie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowej kwarantannie podlegają:

- osoby, które zostały skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do diagnostyki laboratoryjnej;

- osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie;

- osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) – od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej;

Kogo kwarantanna nie obejmuje?

Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają:

- osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie,

- osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test zarówno bezobjawową, jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę; dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w izolację,

- osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem,

- osoby wykonujące zawód medyczny, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.

Jakie zasady na kwarantannie?

Nie można opuszczać domu, zakazane są spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza, obowiązkowo należy pobrać i zainstalować aplikację „Kwarantanna domowa”, która będzie monitorowała, czy przestrzegamy kwarantanny, raz dziennie odwiedza nas policja, aby sprawdzić, czy przebywamy w miejscu odbywania kwarantanny. W przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu i smaku) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej i porozumieć się z lekarzem POZ.

Kwarantanna i pieniądze

Informacja o kwarantannie w systemie EWP jest dostępna również dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnia je pracodawcom na profilu PUE ZUS. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja w systemie.

Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawcę lub ZUS za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja z systemu EWP.

Ubezpieczony poddany kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem osoby, z którą wspólnie zamieszkuje lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe (pozytywny wynik testu) powinien do wypłaty tych świadczeń złożyć oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych, powinien złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania tej opieki.

Gdy nie przestrzegamy kwarantanny

Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej. Przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Co to jest izolacja i ile trwa?

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu, kwarantanna przekształca się w izolację, która kończy się: u osób objawowych – 3 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów, u osób bezobjawowych – 10 dni liczone od uzyskania wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny nie wlicza się w te 10 dni).

Kwarantanna po przyjeździe z Czech i Słowacji od 27 lutego – wyjątek dla zaszczepionych i osób z negatywnym wynikiem testu

Sytuacja epidemiczna u naszych sąsiadów jest niepokojąca, dlatego wszystkie osoby, wracające z Czech i Słowacji, zostaną skierowane na kwarantannę. Dotyczy to również osób, które przekraczają granicę samochodem. Wyjątek stanowią osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19 lub osoby posiadające negatywny wynik testu. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.

--------------------------------------------------------------------

Punkty, gdzie można dokonać pobrania wymazu i zrobić test

W Małopolsce działa 50 punktów, gdzie mogą się udać do pobrania wymazu osoby, które otrzymały zlecenie wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Test taki mogą wykonać osoby, które wyjeżdżają do sanatorium (nie wcześniej niż sześć dni przed terminem rozpoczęcia leczenia), które uzyskały elektroniczne zlecenie wykonania testów w związku z podejrzeniem zarażania koronawirusem , skierowane na test przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Aktualny wykaz wszystkich punktów wymazowych w województwie małopolskim znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/punkty-wymazowe-dla-osob-ktore-musza-wykonac-test-w-kierunku-covid-19,383.html

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w Tarnowie

Placówki służby zdrowia przyjmują pacjentów, jednak w dalszym ciągu należy stosować się do zasad, związanych z epidemią. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów - sposób realizacji wizytw podmiotach leczniczych świadczących usługi zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, odbywają się głównie w ramach teleporady. Tym samym rejestracja do przychodni realizowana jest wyłącznie droga telefoniczną lub drogą elektroniczną (e-mailową). Zarejestrowany pacjent może skorzystać z teleporady, natomiast konieczne wizyty w przychodni mogą odbyć się tylko po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem i ustaleniu godziny wizyty pacjenta w przychodni. Drogą teleporady można również uzyskać receptę na leki lub zwolnienie lekarskie z pracy.  W załączeniu wykaz podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.