Czy i kiedy oddział dziecięcy w szpitalu wojewódzkim przestanie działać?

Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, że w związku z wnioskiem dyrektorki Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie, Anny Czech, dotyczącym czasowego zaprzestania wykonywania działalności przez oddział dziecięcy, prowadzone jest postępowanie administracyjne.

W piśmie skierowanym do Anny Czech, drugi zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej UW w Krakowie, Ewa Podłęcka przypomina, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej wojewoda wydaje zgodę albo odmawia jej wydania w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Do czasu wydania takiej decyzji brak jest podstaw do zaprzestania przez szpital prowadzenia działalności oddziału.

O zajęcie stanowiska w sprawie wstrzymania działalności oddziału zwrócił się do wojewody Piotra Ćwika, prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. Prezydent poinformował wojewodę o piśmie, które wpłynęło do Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika. Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego przekazał w nim informację o czasowym wstrzymaniu funkcjonowania oddziału dziecięcego. W piśmie nie podano przyczyn tej decyzji, a jako planowany termin ponownego uruchomienia oddziału wskazano 1 stycznia 2020 roku. – Powyższe informacje i powzięta decyzja są niepokojące z uwagi na ich możliwy wpływ na stan bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta i regionu. Oddział dziecięcy Szpitala im. św. Łukasza jest jedynym oddziałem o tym profilu w Tarnowie i powiecie tarnowskimdla populacji liczącej ponad 300 tysięcy osób – argumentował Roman Ciepiela.

Prezydent dodał także, że decyzja Szpitala Wojewódzkiego praktycznie pozbawi region tarnowski zabezpieczenia łóżkowego w zakresie pediatrycznych schorzeń internistycznych. Posiadający jedynie 30 łóżek oddział obserwacyjno-zakaźny dzieci Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika nie będzie bowiem w stanie zapewnić uzupełnienia łóżek dla dzieci z Tarnowa i powiatu.

(sm)