Dofinansowanie do mikroretencji - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Dofinansowanie do mikroretencji

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przypomina, że właściciele nieruchomości gruntowych oraz użytkownicy Rodzinnych Ogródków Działkowych mogą nadal ubiegać się o dofinansowanie do zbiorników służących gromadzeniu wód opadowych i roztopowych.

Zbiornik na deszczówkę

W wyniku dofinansowania można otrzymać zwrot w wysokości do 60 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku budowy podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe, dotacja wynosić może 2 tysiące złotych, jeżeli pojemność zbiornika jest mniejsza niż 5000 litrów oraz4 tysiące złotych dla większych zbiorników. Przy wykonywaniu naziemnego zbiornika zamkniętego, maksymalna dopłata sięgać może natomiast 500 zł dla zbiorników o pojemności od 300 do 1000 litrów lub 1000 złotych dla pozostałych zbiorników. Maksymalna kwota dotacji wynosi 4 tysiące złotych, przy czym nie udziela się dotacji na więcej niż jedną inwestycję na tej samej nieruchomości.

Wnioski o dotację będą przyjmowane do 15 października. Można je składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 lub wysłać drogą pocztową na adres UMT. Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, a  w przypadku użytkowników Rodzinnych Ogródków Działkowych dokument potwierdzający tytuł prawny do działki, czyli wypis z ewidencji działek wydany przez właściwe stowarzyszenie ogrodowe.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, beneficjent musi podpisać umowę dotacji. Powinien także sprawdzić, czy inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu dofinansowania - wraz z formularzami wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji - określone zostały w uchwale XXXV/322/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie. Informacji zasięgnąć można również w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, pok. 325 oraz pod numerem tel. 14 68 82 872.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski