Kolejne rodzeństwo poszukuje rodziny zastępczej - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Kolejne rodzeństwo poszukuje rodziny zastępczej

Centrum Usług Społecznych pilnie poszukuje rodziny zastępczej dla dwójki rodzeństwa. Otwartego serca oraz troski potrzebują roczna dziewczynka i dwuletni chłopiec. Liczymy na pomoc i zachęcamy do kontaktu telefonicznego 14 688 20 57 i 14 688 20 50.

rodzina

Rodzina zastępcza to forma tymczasowej opieki nad małoletnim dzieckiem, które trafia do niej na podstawie orzeczenia sądu. Dziecko może przebywać w niej do czasu osiągnięcia pełnoletności, a w przypadku kontynuowania nauki do 25. roku życia (za zgodą rodziny zastępczej). Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej. Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, a rodzina zastępcza nie przejmuje nad nim pełni władzy rodzicielskiej.

Rodzinę zastępczą tworzyć mogą małżeństwa lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które m.in. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, a władza ta nie jest im ograniczona ani zawieszona. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem lub krewni niebędący jego wstępnymi lub rodzeństwem - co najmniej jedna osoba musi przy tym posiadać stałe źródło dochodów.

Szczegółowych informacji udzielają specjaliści w zakresie organizacji rodzicielskiej pieczy zastępczej pracujący w Centrum Usług Społecznych w Tarnowie przy ul. Goslara 5 pod numerami telefonu 14 688 20 50 lub 14 588 20 57.

(mt), zdjęcie poglądowe


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski