Miasto pomaga potrzebującym

Miejska pomoc dla najbardziej jej potrzebujących to bardzo szeroki zakres działań w kilku dziedzinach. Gdybyśmy podliczyli liczbę tarnowian korzystających ze wszystkich form takiej pomocy to wyszłoby około 30 tysięcy osób. To pomoc w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej i mieszkaniowej. W skali roku w Tarnowie przeznacza się na taką pomoc ponad 182 miliony złotych.

Miejska pomoc to np. różnego rodzaju zasiłki rodzinne – rodziny to największa grupa beneficjentów. Ale jest też duża grupa osób starszych i samotnych pozbawionych rodziny objętych miejskimi usługami opiekuńczymi: korzystają z pomocy opiekunów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ośrodków wsparcia dziennego, środowiskowych domów samopomocy, są pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej. Działania miasta w tym zakresie nie kończą się jednak tylko na opiece, bo podopieczni służb socjalnych mobilizowani są do aktywnego funkcjonowania w środowisku. Służą temu m.in. Międzyosiedlowe Centra Senioralne czy kluby seniora, których w Tarnowie z roku na rok przybywa.

W Tarnowie żyje też około 600 osób całkowicie niesamodzielnych, np. z powodów zdrowotnych, które są zdane wyłącznie na opiekę miasta – to osoby wymagające stałej opieki MOPS, w większości starsze, obłożnie chore, przykute do łóżek. Trzeba im dostarczyć żywność, nierzadko karmić, zajmować się higieną, pomagać we wszystkich czynnościach.

Ale jest też grupa około 2 tysięcy podopiecznych, którzy korzystają z dożywiania czy opału na zimę i bez tej formy pomocy ich życie byłoby bardzo trudne. W tej liczbie są dwuosobowe rodziny – z reguły małżonkowie w zaawansowanych wieku, z niewystarczającymi na przeżycie emeryturami lub rentami, ale również młode osoby z niepełnosprawnościami i minimalnymi rentami.

Jedną z ważniejszych form pomocy najuboższym tarnowianom jest dodatek mieszkaniowy, bez tych dodatków, w całości finansowanych z budżetu miasta, wiele rodzin zostałoby eksmitowanych z zajmowanych mieszkań. W ramach dodatków mieszkaniowych najbardziej potrzebującym tarnowianom miasto wypłaca rocznie ponad 5 milionów złotych. Tą formą pomocy objętych jest ponad 5 tysięcy rodzin.

W skali roku (dane za rok 2019) w Tarnowie przeznacza się na pomoc społeczną ponad 182 miliony złotych. W tej kwocie środki z budżetu miasta to blisko 56 milionów zł, zaś dotacje to 126,7 miliona zł. W ramach tych dotacji 75 milionów zł przeznaczane jest na świadczenia 500+.