Miasto wspomaga przedsiębiorców

Od początku obowiązywania w Polsce stanu epidemii władze miejskie starają się maksymalnie wspomóc przedsiębiorców w tym trudnym okresie. Według wstępnych wyliczeń na dzień 15 maja wartość wsparcia dla tarnowskich firm wyniosła 15 mln 320 tys. zł.

W trakcie epidemii koronawirusa pomoc miasta dla tarnowskich firm odbywa się na wielu płaszczyznach, są to np.: zwolnienie z czynszów i opłat; zwolnienia, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności podatkowych oraz poprzez instrumenty Powiatowego Urzędu Pracy. Przyjrzyjmy się konkretom.

Do końca kwietnia do Miejskiego Zarządu Budynków wpłynęło 280 wniosków o zwolnienie z czynszów. Firm, które zostały zamknięte na czas epidemii z mocy ustawy, a mieszczą się w miejskich zasobach jest 300, więc można się spodziewać, iż to będzie ostateczna liczba zwolnień. Wartość zwolnień z czynszów to około 270 tys. zł.

Na mocy zarządzenia prezydenta Targowiska Miejskie zwolniły do końca roku z opłat za usytuowanie na tarnowskim Rynku ogródków letnich 11 firm – to wszystkie puby, restauracje i kawiarnie z ogródkami. Wartość pomocy – 110 tys. zł.

Wydział Podatków i Windykacji UMT do 15 maja otrzymał około 100 wniosków o zwolnienia, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności podatkowych. Po wstępnej analizie ulgi kształtują się następująco: wnioski o umorzenie lub zwolnienie (podatek od nieruchomości): 1 mln 400 tys. zł; wnioski o umorzenie (podatek od środków transportowych): 16 tys. 700 zł; wnioski o przesunięcie terminu płatności podatku: 450 tys. zł; wnioski o rozłożenie na raty podatku: 265 tys. zł; wnioski o umorzenie należności za czynności cywilno-prawne: 450 tys. zł.

Sumując podane tutaj kwoty do 15 maja łączna pomoc miasta dla przedsiębiorców i mieszkańców wyniosła 3 mln 360 tys. zł. Ale z drugiej strony pamiętać też trzeba, iż jest to kwota, która nie wpłynie do budżetu miasta.

W ramach świadczeń realizowanych przez tarnowski Powiatowy Urząd Pracy do urzędu wpłynęło 11 230 wniosków dotyczących: niskooprocentowanych, jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne; dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych; dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych. Łączna kwota wypłaconych dotychczas przez PUP świadczeń wyniosła 11 mln 959 tys. 339 złotych.

Przypomnieć też warto, iż z powodu czasowego zaniechania kontroli uiszczania opłat zanotowano mniejsze wpływy z tytułu opłat parkingowych i opłat targowych – około 400 tys. zł.