Radny z Tarnowa w prestiżowym zarządzie

Tarnowski radny Stanisław Klimek został wybrany do zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, największej polskiej regionalnej organizacji samorządowej, zrzeszającej blisko 100 gmin i powiatów. - Jestem zaszczycony, a równie ważne jest dla mnie to, że w zarządzie stowarzyszenia reprezentuję Tarnów – podkreśla Stanisław Klimek.

Do stowarzyszenia należą gminy i powiaty z województwa małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i z obszaru historycznej Małopolski, dziś znajdującego się w granicach województwa śląskiego. W jego skład wchodzi również Województwo Małopolskie. Stowarzyszenie reprezentuje gminy i powiaty wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w kwestiach najistotniejszych dla samorządu. Jak informuje strona internetowa stowarzyszenia, jego głównym celem jest upowszechnianie idei samorządności oraz rozwoju Małopolski i jej mieszkańców poprzez budowę kapitału społecznego, umacnianie więzi kulturalnych i gospodarczych, ochronę środowiska naturalnego oraz promocję Małopolski w Polsce i za granicą. Stowarzyszenie współuczestniczyło w przygotowaniu podstaw prawnych reformy powiatowej i wojewódzkiej. Wspiera działania samorządów na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, strategii rozwoju regionów oraz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, zabiega także o promocję walorów turystycznych Małopolski. Swoje cele realizuje poprzez udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, działalność informacyjną, wydawniczą, badawczą oraz szkoleniową, a także przez współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zostało założone w 1991 roku, z inicjatywy Kazimierza Barczyka, ówczesnego Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, który 3 lipca 2019 roku, podczas 32. walnego zebrania członków SGiPM ponownie został wybrany na przewodniczącego Stowarzyszenia. Decyzją prezydenta Romana Ciepieli delegatem miasta Tarnowa miasta został radny Stanisław Klimek, który przez dwa lata zasiadał w zarządzie stowarzyszenia, w miejsce Kazimierza Koprowskiego. - Dobrze, że Tarnów ma prawo głosu w stowarzyszeniu na pięcioletnią kadencję – mówi radny Stanisław Klimek.

Zarząd tworzą radni wojewódzcy, starostowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz radni małopolskich gmin i miast. Cały jego skład można zobaczyć TU.

(dm)