Śmieci nadal liczone od osoby i o 4 zł droższe

Bardzo pracowity dzień mieli dzisiaj tarnowscy radni, uczestniczyli bowiem aż w trzech nadzwyczajnych sesjach przeprowadzonych zdalnie. Efektem ich obrad był brak zgody na obliczanie należności za śmieci od ilości zużytej wody i podniesienie o cztery złote – z 18 na 22 złote miesięcznie - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podczas pierwszej dzisiejszej sesji radni po długiej dyskusji nie podjęli uchwały w sprawie płacenia za wywóz śmieci w powiązaniu ze zużywaną wodą. Za przyjęciem takiego rozwiązania było dwanaścioro spośród nich, taka sama liczba głosowała przeciw podjęciu tej uchwały. Co ciekawe, chwilę wcześniej radni przegłosowali obniżenie w proponowanej uchwale stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 6.70 zł za metr sześcienny zużytej wody z danej nieruchomości (autopoprawka prezydenta Romana Ciepieli, wcześniej była w projekcie uchwały kwota 7,80 zł) do 6 złotych (poprawka Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej).

Odrzucenie uchwały spowodowało, że konieczne były obrady kolejnej sesji nadzwyczajnej, podczas której radni głosowali nad podniesieniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby. Dotychczas wynosiła ona 18 złotych miesięcznie, w projekcie uchwały widniała kwota 28 złotych, która pozwalała na to, aby za wywóz śmieci płacili mieszkańcy, a nie trzeba było dokładać z i tak już bardzo obciążonego budżetu. Dwóch radnych zgłosiło wnioski, aby kwotę tę obniżyć, zaproponowali 22 i 23 złotych. Ostatecznie przegłosowano propozycję 22 zł od osoby miesięcznie, przy czym w głosowaniu nie wzięli udziału radni klubu radnych Nasze Miasto Tarnów, którzy stwierdzili, iż metoda liczenia należności za śmieci od osoby jest niesprawiedliwa, bowiem nie wszyscy płacą. Dołączyli do nich: Zbigniew Kajpus, Sebastian Stepek i Grzegorz Światłowski z Koalicji Obywatelskiej.

Całą uchwałę, mówiącą m.in. o podniesieniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 22 złotych od osoby miesięcznie poparło 11 radnych przy trzech głosach wstrzymujących się.

Wcześniej, podczas XXXII nadzwyczajnej sesji, przyjęta została – przy osiemnastu głosach za i dwóch wstrzymujących się – uchwała w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz 33. rocznicy wizyty papieskiej w Tarnowie. Czytamy w niej m.in. Rada Miejska w Tarnowie upamiętnia Wielkiego Syna Narodu Polskiego, pamiętając o wszystkich Jego działaniach na arenie międzynarodowej mających na celu wypromowanie miejsca Polski wśród narodów świata. Upamiętniając Rada wskazuje na uniwersalne treści nauczania Jana Pawła II jako na drogowskazy w postępowaniu.

Podczas XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni zmienili także uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020-2037 oraz uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020.