Tanieją bilety okresowe, uczniowie jeżdżą za darmo

Tarnowscy radni uchwalili zmiany cen biletów komunikacji miejskiej, które obowiązywać będą od września. Zyskają stali pasażerowie autobusów poprzez obniżenie cen biletów okresowych i wydłużenie czasu ich obowiązywania - w zależności od okresu ważności, zapłacą nawet 20 proc. mniej niż obecnie. Ma to m.in. zachęcić do korzystania z miejskiej komunikacji większą liczbę tarnowian. Cena jednorazowego biletu normalnego wzrośnie do 3,20 zł. Nowością będą bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej Tarnowa przegłosowano uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewozy komunikacją publiczną. Siedmiu radnych było przeciw. W wyniku podjętej uchwały od września tarnowian czekają zmiany cen biletów autobusowych. Podrożeją bilety jednorazowe - cena jednorazowego biletu papierowego normalnego wzrośnie z 2,40 zł do 3,20 zł, biletu ulgowego do 1,60 zł. Przypomnieć należy, iż dotychczasowa cena była jedną z najniższych w Polsce, obowiązywała od 2015 roku, gdy nastąpiła obniżka ceny biletu normalnego z kwoty 3 zł i ulgowego z 2 zł. 
Jednak dużo korzystniejsze będą stawki dla pasażerów korzystających z biletów okresowych. – Jest tendencja, by ograniczać bilety papierowe. Chcemy, by bilety elektroniczne były w większym stopniu wykorzystywane przez pasażerów. Bilety okresowe na kartach miejskich są znacznie tańsze od biletów papierowych – wyjaśniał Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji. – Czym kierowaliśmy się, by marginalizować bilety papierowe? Przede wszystkim są to koszty dystrybucji i koszty produkcji - w skali roku sięgają ponad czterystu tysięcy złotych. Dlatego dążymy, by oferta elektroniczna była częściej wybierana przez mieszkańców – podkreśla dyrektor Michałek.
Najwięcej zaoszczędzą osoby, które zakupią bilety elektroniczne w wersji premium. W przypadku 12-miesięcznego biletu normalnego na wszystkie linie cena dla posiadaczy miejskiej karty premium wyniesie 500 złotych, zaś ulgowy kosztować będzie 250 zł. Dotychczas najdłuższym obowiązującym biletem był pięciomiesięczny za 320 zł. Bilety miesięczne normalne na jedną linię kosztować będą 40 zł (dotychczas 60 zł), ulgowe 20 zł (zamiast 30 zł). W przypadku biletów miesięcznych na wszystkie linie będzie to odpowiednio 60 i 30 zł (dotychczas 90 i 45 zł).
Ponadto wprowadzono bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych. Przypomnijmy, że z darmowych przejazdów mogą również korzystać m.in. osoby, które ukończyły 70. rok życia, dzieci do 4 lat, honorowi dawcy krwi czy honorowi obywatele miasta.
Z budżetu miasta w ubiegłym roku dołożono do komunikacji publicznej ponad 22 mln zł, czyli tarnowianom sfinansowano około 70 proc. faktycznej wartości każdego zakupionego biletu.
Tarnowianie mają obecnie do dyspozycji jeden z najnowocześniejszych taborów autobusowych dla potrzeb komunikacji publicznej w Polsce. Autobusy nie tylko są monitorowane, ale również „mówią”, wyświetlają na cyfrowych ekranach różne informacje, przebieg trasy, można w nich naładować telefony komórkowe…
W latach 2017-2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupiło 40 nowoczesnych autobusów, które od października 2017 roku sukcesywnie wprowadzane były do eksploatacji i obecnie już wszystkie jeżdżą po tarnowskich ulicach. Wydano na ten cel ponad 38 mln 734 tys. zł, aż 31 mln 240,7 tys. zł z tej kwoty to dofinansowania przyznane przez Unię Europejską.
 

Ceny biletów okresowych imiennych i na okaziciela.

Lp.Rodzaj biletu  NormalneUlgowe
1.1-miesięczne imienne

na jedną linię 

na wszystkie linie 

60,00zł

80,00zł

30,00zł 

40,00zł 

2.3-miesięczne imienne

na jedną linię 

na wszystkie linie 

150,00zł

200,00zł

75,00zł

100,00zł

3.6-miesięczne imienne

na jedną linię 

na wszystkie linie 

280,00zł

370,00zł

140,00zł

185,00zł

4.12-miesięczne imienne

na jedną linię 

na wszystkie linie 

520,00zł

690,00zł

260,00zł

345,00zł

5.1-miesięczne na okaziciela

na wszystkie linie

150,00zł

75,00zł

 

Ceny biletów okresowych imiennych dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium

Lp.Rodzaj biletu NormalneUlgowe
1.1-miesięczne imienne

na jedną linię 

na wszystkie linie 

40,00zł

60,00zł

20,00zł

30,00zł

2.3-miesięczne imienne

na jedną linię 

na wszystkie linie 

100,00zł

150,00zł

50,00zł

75,00zł

3.6-miesięczne imienne

na jedną linię 

na wszystkie linie 

186,00zł

280,00zł

93,00zł

140,00zł

4.12-miesięczne imienne

na jedną linię 

na wszystkie linie

350,00zł

500,00zł

175,00zł

250,00zł

 

Ceny biletów okresowych imiennych dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny

Lp.Rodzaj biletu NormalneUlgowe
1.1-miesięczne imiennena wszystkie linie25,00 zł10,00 zł
2.3-miesięczne imiennena wszystkie linie70,00 zł28,00 zł

 

Ceny biletów miesięcznych imiennych, ważnych dla posiadaczy Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub aplikacji mobilnej dostępnej w ramach systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej

Lp.Rodzaj biletu NormalneUlgowe
1.1-miesięczne imienne

na jedną linię 

na wszystkie linie

36,00zł

54,00zł

18,00zł

27,00zł

 

Wykaz osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej

  1. Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach: 
    1. dzieci w wieku do 4 lat;
    2. osoby, które ukończyły 70 rok życia;
    3. Honorowi Obywatele Miasta Tarnowa;
    4. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników (w przypadku kobiet) albo co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników (w przypadku mężczyzn); 
    5. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe; 
    6. niewidomi lub niedowidzący posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka) z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O;
    7. osoby dokonujące kontroli biletów lub kontroli funkcjonowania systemu komunikacyjnego;
    8. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do czasu ukończenia 18 roku życia;
    9. jedno z rodziców lub pełnoletni opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej do czasu ukończenia 18 roku życia, towarzyszący dziecku w podróży;
    10. pracownicy MPK Sp. z o.o. w Tarnowie;
    11. dzieci pracowników MPK Sp. z o.o. w Tarnowie oraz dzieci zmarłych pracowników MPK Sp. z o.o. w Tarnowie w okresie od ukończenia 4 roku życia do czasu ukończenia nauki w szkole lub do ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
    12. emeryci, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne oraz renciści pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę pracowali w MPK Sp. z o.o. w Tarnowie co najmniej 10 lat;
    13. funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych;
    14. umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tarnowie; 
    15. Honorowi Dawcy Krwi przez okres 30 dni od daty każdorazowego oddania krwi udokumentowanego przez punkty krwiodawstwa na terenie miasta Tarnowa; 
    16. właściciele lub współwłaściciele samochodu osobowego korzystający z komunikacji miejskiej w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września;
    17. dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej będące mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego;
    18. dzieci uczęszczające do szkół podstawowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa;
    19. osoby którym przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne przyznane przez Prezydenta Miasta Tarnowa na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna przyznany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w okresie ważności decyzji przyznającej świadczenie;
    20. wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu finału WOŚP;
    21. uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do ukończenia 26 roku życia w Dniu Dziecka, tj. 1 czerwca;
    22. osoby korzystające z komunikacji miejskiej w Dniu Wszystkich Świętych, tj. 1 listopada.
  2. Wykaz osób uprawnionych do ulgowych przejazdów na wszystkich liniach:
    1. dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, nie będące mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego;
    2. uczniowie szkół podstawowych nie działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa; 
    3. uczniowie szkół ponadpodstawowych
    4. emeryci;
    5. osoby pobierające świadczenie przedemerytalne; 
    6. osoby pobierające zasiłek przedemerytalny;
    7. renciści pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną;
    8. uczniowie i studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia;
    9. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu.
    10. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu, posiadające Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium.
  3. Małżonkowie pracowników MPK Sp. z o.o. w Tarnowie posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów jedynie na jednej wybranej przez siebie linii. 
  4. Jedno z rodziców lub pełnoletni opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej podróżujący z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego i z powrotem, posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów jedynie na liniach przebiegających na tych trasach, określonych w legitymacji wydanej przez Gminę Miasta Tarnowa.
  5. Posiadacze Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji premium posiadają uprawnienia do zakupu biletów elektronicznych odległościowych określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz okresowych imiennych wg cen określonych w części drugiej załącznika nr 1 do uchwały.
  6. Posiadacze Karty Tarnowskiej Rodziny posiadają uprawnienia do zakupu biletów okresowych imiennych wg cen określonych w części trzeciej załącznika nr 1 do uchwały. 
  7. Posiadacze Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub aplikacji mobilnej dostępnej w ramach systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej posiadają uprawnienia do zakupu biletów miesięcznych imiennych według cen określonych w części IV załącznika nr 1 do uchwały, przy czym uprawnienie przysługuje wtedy gdy okres ważności biletu pokrywać się będzie z okresem ważności biletu kolejowego.

(ww)